An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2024

Papers in 2024

 1. Triboelectrification-Induced Electroluminescent Skin for Real-Time Information Recording at a Record Low Pressure Threshold of 0.125 kPa", Jiayu Li, Laipan Zhu, Zhiwei Zhang, Aochen Wang, Zhong Lin Wang, Longfei Wang, Dan Yang, Materials Today, online (2024) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2024.06.010
 2. Neuromorphic-Computing-Assisted Triboelectric-Capacitive-Coupled Tactile Sensor Array for Wireless Mixed Reality Interaction", Xinkai Xie, Qinan Wang, Chun Zhao, Jiayou Huang, Junyan Li, Xin Tu, Baoqing Nie, Xuhui Sun, Yina Liu, Qilei Sun, Eng Gee Lim, Zhen Wen, Zhong Lin Wang, ACS Nano, 18, 17041–17052 (2024). https://doi.org/10.1021/acsnano.4c03554
 3. Hybridized Triboelectric-Electromagnetic Nanogenerators for Efficient Harvesting of Wave Energy for Self-Powered Ocean Buoy", Chengzhuo Zhang, Shaohui Yang, Xianggang Dai, Yongqiang Tu, Zhichang Du, Xiaobo Wu, Yan Huang, Jianyu Fan, Zhanyong Hong, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 128, 109929 (2024). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109929
 4. Triboelectric nanogenerator exhibiting ultrahigh charge density and energy density", Xiaoru Liu, Zhihao Zhao, Yikui Gao, Nan Yang, Yuexiao Hu, Ziting Guo, Wenyan Qiao, Jing Wang, Linglin Zhou, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Energy & Environmental Science, 17, 3819-3831(2024) https://doi.org/10.1039/D4EE00895B
 5. Triboelectric nanogenerators for wind energy harvesting", Md Al Mahadi Hasan, Wenxuan Zhu, Chris R. Bowen, and Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nat. Rev. Electr. Eng. (2024). https://doi.org/10.1038/s44287-024-00061-6
 6. Enhanced piezoelectricity of MAPbI3 by the introduction of MXene and its utilization in boosting high-performance photodetectors", Gaosi Han, Xiao-Fen Li, Andy Berbille, Yueming Zhang, Xiongxin Luo, Lindong Liu, Longyi Li, Zhong Lin Wang, Laipan Zhu, Adv. Mater., (2024) https://doi.org/10.1002/adma.202313288
 7. Reduction of precious metal ions in aqueous solutions by contact-electro-catalysis", Yusen Su, Andy Berbille, Xiao-Fen Li, Jinyang Zhang, Mohammad Javad PourhosseiniAsl, Huifan Li, Zhanqi Liu, Shunning Li, Jianbo Liu, Wei Tang, Laipan Zhu, Zhong Lin Wang, Nature Commun., 15, 4196 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48407-w
 8. Spontaneously established reverse electric field to enhance the performance of triboelectric nanogenerators via improving Coulombic efficiency", Yikui Gao, Lixia He, Di Liu, Jiayue Zhang, Linglin Zhou, and Zhong Lin Wang, Jie Wang, Nature Commun., 15, 4167(2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-48456-1
 9. Dynamic behavior and energy flow of floating triboelectric nanogenerators", Shuxing Xu, Jiabin Zhang, Erming Su, Chengyu Li, Wei Tang, Guanlin Liu, Leo N.Y. Cao, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Applied Energy367, 123468 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123468
 10. Mechano-Driven Logic-in-Memory Based on Triboelectric Charge-Trapping Neuromorphic Transistor", Yichen Wei, Wanrong Liu, Jinran Yu, Yonghai Li, Yifei Wang, Ziwei Huo, Liuqi Cheng, Zhenyu Feng, Jia Sun, Dewu Yue, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Nano Energy, 126, 109622 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109622 
 11. Free Radicals Generated in Perfluorocarbon−Water (Liquid−Liquid) Interfacial Contact Electrification and Their Application in Cancer Therapy", Haimei Li, Zichen Wang, Xu Chu, Yi Zhao, Meng Wu, Guangqin He, Yulin Hu, Yi Liu, Zhong Lin Wang, Peng Jiang, Journal of the American Chemical Society, online (2024) https://doi.org/10.1021/jacs.4c02149 
 12. Fluid oscillation-driven bi-directional air turbine triboelectric nanogenerator for ocean wave energy harvesting", Shaohui Yang, Chengzhuo Zhang, Zhichang Du, Yongqiang Tu, Xianggang Dai, Yan Huang, Jianyu Fan, Zhanyong Hong, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 14, 2304184 (2024) https://doi.org/10.1002/aenm.202304184 
 13. Contact-electro-catalysis (CEC)", Ziming Wang, Xuanli Dong, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Chemical Soc. Review, online (2024) https://doi.org/10.1039/D3CS00736G 
 14. Spontaneous wetting induced by contact-electrification at liquid-solid interface", Zhen Tang, Dan Yang, Hengyu Guo, Shiquan Lin, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2024)  https://doi.org/10.1002/adma.202400451 
 15. Multistrand Twisted Triboelectric Kevlar Yarns for Harvesting High Impact Energy, Body Injury Location and Levels Evaluation", Fangjing Xing, Xiaobo Gao, Jing Wen, Hao Li, Hui Liu, Zhong Lin Wang, Baodong Chen, Adv. Sci., online (2024) https://doi.org/10.1002/advs.202401076 
 16. Contact electrification at the solid-liquid transition interface", Yu Wei, Xiang Li, Zhe Yang, Jiajia Shao, Zhong Lin Wang, Di Wei, Materials Today, online (2024) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2024.03.013 
 17. Liquid-Based Triboelectric Nanogenerators: Unveiling the Prolific Landscape of Renewable Energy Harvesting and Beyond", Lihong Jiang, Xinlin Liu, Junling Lv, Gaojie Li, Peiyuan Yang, Yumeng Ma, Haiyang Zou, Zhong Lin Wang, Energy and Environmental Science, online (2024) https://doi.org/10.1039/D4EE00482E 
 18. Boosted the outputs and robustness of polymeric tribovoltaic nanogenerator through secondary doping", Jia Meng, Chuntao Lan, Chongxiang Pan, Jun Yang, Xiong Pu and Zhong Lin Wang, Chemical Engineering Journal, 487, 150412 (2024) https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.150412 
 19. Self-powered carbon-neutral system", Wen Wang, Shengwei Zhang, Qi Liu, ..., Cong Liu, Zhong Lin Wang, Dan Luo, Cell Reports Physical Science, 5, 101871(2024). https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2024.101871 
 20. Recent Progress in Implantable Drug Delivery Systems", Guang-Qin He, Haimei Li, Yu-Lin Hu, Yi Liu, Zhong Lin Wang Peng Jiang, Adv. Mater. 2312530 (2024) https://doi.org/10.1002/adma.202312530 
 21. A multi-dimensional tactile perception system based on triboelectric sensors: towards intelligent sorting without seeing", Tianxiao Xiao, Zhenshan Bing, Yansong Wu, Wei Chen, Suzhe Liang, Renjun Guo, Suo Tu, Guangjiu Pan, Tianfu Guan, Kai Wang, Kai Huang, Alois Knoll, Zhong Lin Wang, and Peter Müller-Buschbaum, Nano Energy, 123, 109398 (2024). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109398 
 22. Theory of tribovoltaics: Direct current generation at a p-n semiconductor interface", Morten Willatzen, Zhiwei Zhang, and Zhong Lin Wang, PRX Energy, 3, 013009 (2024). https://link.aps.org/doi/10.1103/PRXEnergy.3.013009
 23. Evaporation Triboelectric-Nanogenerator: Harvesting Low-Grade Heat Energy from Ambient Environment", Hang Qu, Lingyu Wan, Zhiqun Tian, Guanlin Liu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, 9, 2301409 (2024) https://doi.org/10.1002/admt.202301409
 24. Maximizing Triboelectric Nanogenerators by Physics-Informed AI Inverse Design", Pengcheng Jiao, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi, Adv. Mater., 36,2308505 (2024) https://doi.org/10.1002/adma.202308505
 25. Unconstrained vascular electronics for wireless monitoring of hemodynamics and cardiovascular health",Chuyu Tang, Zhirong Liu, Quanhong Hu, Mingjia Zheng, Cheng Xiong, Shaobo Wang, Shuncheng Yao, Yunchao Zhao, Xingyi Wan, Guanlin Liu, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Small, 20, 2304752 (2024) https://doi.org/10.1002/smll.202304752
 26. Achieving High Power Density and Durability of Multilayered Swing-Structured Triboelectric Nanogenerator toward Marine Environmental Protection", Xiangyi Wang, Cuiying Ye, Pengfei Chen, Hao Pang, Chuanhui Wei, Yuxue Duan, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., 34, 2311196 (2024) https://doi.org/10.1002/adfm.202311196
 27. Triboelectric spectroscopy for in-situ chemical analysis of liquids", Jinyang Zhang, Xuejiao Wang, Long Zhang, Simone Ciampi, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, JACS, (2024) https://doi.org/10.1021/jacs.3c13674
 28. A universal contact-electro-catalysis process for producing reactive oxygen species by ball milling of triboelectric materials", Ziming Wang, Xuanli Dong, Xiao-Fen Li,Yawei Feng, Shunning Li, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nature Comm., 15,757 (2024) https://doi.org/10.1038/s41467-024-45041-4
 29. A self-powered intracardiac pacemaker in swine model", Zhuo Liu, Yiran Hu, Xuecheng Qu, Ying Liu, Sijing Cheng, Ningning Wang, Zhengming Zhang, Yizhu Shan, Ruizeng Luo, Sixian Weng, Hui Li, Hongxia Niu, Min Gu, Yan Yao, Bojing Shi, Wei Hua, and Zhong Lin Wang, by Zhou Li, Nature Comm., 15, 507 (2024) https://doi.org/10.1038/s41467-023-44510-6
 30. A piezo-tribovoltaic nanogenerator with ultrahigh output power density and dynamic sensory functions", Siyao Qin, Peng Yang, Zhaoqi Liu, Xinglin Tao, Xuanyi Dong, Jun Hu, Xiangcheng Chu, Zhong Lin Wang and Xiangyu Chen, Adv. Energy Mater., 14, 2303080 (2024)  https://doi.org/10.1002/aenm.202303080
 31. A green approach to induce and steer chemical reactions using inert solid dielectrics", Shaoxin Li; Zhiwei Zhang; Puguang Peng; Xiang Li; Zhong Lin Wang, Di Wei, Nano Energy, 122, 109286 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109286
 32. Reversal in output current direction of 4H-SiC/Cu tribovoltaic nanogenerator as controlled by relative humidity", Jinchao Xia, Andy Berbille, Xiongxin Luo, Jiayu Li, Ziming Wang, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Small, 20, 2305303(2024) https://doi.org/10.1002/smll.202305303
 33. Triboelectric-Electromagnetic Hybrid Generator with Savonius Flapping Wing for Low-Velocity Water Flow Energy Harvesting", Jiacheng Zhang1, Yang Yu1, Hengyu Li1, Mingkang Zhu, Sheng Zhang, Chengjie Gu, Lin Jiang, Zhong Lin Wang, Jianyang Zhu, Tinghai Cheng, Applied Energy, 357, 122512 (2024) https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.122512
 34. Triboelectric Junction: A Model for Dynamic Metal-Semiconductor Contacts", Xiaote Xu, Zhong Lin Wang, Zhengbao Yang, Energy & Environmental Science,  17, 149-157 (2024) https://doi.org/10.1039/D3EE02870D
 35. Thermal Insulating Textile Based Triboelectric Nanogenerator for Outdoor Wearable Sensing and Interaction", Haishuang Jiao, Wanrong Liu, Jinran Yu, Yonghai Li, Yifei Wang, Ziwei Huo, Liuqi Cheng, Zhenyu Feng, Jia Sun, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Nano Energy, 120, 109134(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109134
 36. Enhancing performance of triboelectric nanogenerator by accelerating the charge transfer strategy", Yushan Sun, Yang Yu, Qi Gao, Xiaosong Zhang, Jiacheng Zhang, Yuqi Wang, Siyang He, Hengyu Li, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 121, 109194 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109194
 37. Suppressing the Self-discharging of High-frequency Supercapacitors using Electrolytes Containing BaTiO3 Nanoparticles", Maosheng Wu, Man Zhao, Xianmao Lu, Zhong Lin Wang, Journal of Power Sources, 594, 234005(2024) https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.234005
 38. From Janus triboelectric interface to energy-autonomous sensing system: An asymmetric design", Lin Peng, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Liqun Zhang, Nano Energy, 120, 109146(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109146
 39. A transparent and degradable bacterial cellulose-based film for triboelectric nanogenerator: Efficient biomechanical energy harvesting and human health monitoring", Linan Feng, Xia Cao, Zhong Lin Wang, Liqun Zhang, Nano Energy, 120, 109068 (2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109068
 40. Vibration-coupled TENGs from weak to ultra-strong induced by vortex for harvesting low-grade airflow energy", Gao Yu, Jing Wen, Hao Li, Yurui Shang, Zhong Lin Wang, Baodong Chen, Nano Energy, 119, 109062(2024) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.109062Az
 41. Field Effect Nanogenerator as Operated by Sliding Gates", Chongxiang Pan, Leo N. Y. Cao, Jia Meng, Luyao Jia, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang and Xiong Pu, Energy Environ. Sci., (2024) https://doi.org/10.1039/D3EE03496H
 42. Momentum transfer in triboelectric nanogenerators", Zeyang Yu†, Jiajia Shao†, Yuyang Zhang, Morten Willatzen, Zhong Lin Wang, Advanced Physics Research, (2024) https://doi.org/10.1002/apxr.202300115
 43. Evaporation Triboelectric-Nanogenerator: Harvesting Low-Grade Heat Energy from Ambient Environment", Hang Qu, Lingyu Wan, Zhiqun Tian, Guanlin Liu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, (2024), https://doi.org/10.1002/admt.202301409 

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.