An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2023

Papers in 2023

 1. Conformable multifunctional space fabric by metal 3D printing for collision hazards protection and monitoring", Yanshuo Sun, Chengyu Li, Zijie Xu, Yaxing Cao, Hengrui Sheng, Zhong Lin Wang, and Leo N.Y. Cao, ACS Applied Materials & Interface, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsami.3c15232 
 2. Mechanism for Generating H2O2 at Water-Solid Interface by Contact-Electrification", Andy Berbille, Xiao-Fen Li, Yusen Su, Shunning Li, Xin Zhao, Laipan Zhu, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 35, 2304387 (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202304387
 3. Self-Powered Monitoring and Adjustment for Flow Battery",  Yifei Wang, Zhizhao Xu, Ran Cao, Jiahong Yang, Yao Xiong, Chuankun Jia, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 13, 2300769 (2023). https://doi.org/10.1002/aenm.202300769
 4. Fully enclosed microbeads structured TENG arrays for omnidirectional wind energy harvesting with a portable galloping oscillator",  Leo N.Y. Cao, Erming Su, Zijie Xu, Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.11.001
 5. Triboiontronics for efficient energy and information flow", Xiang Li, Shaoxin Li, Xin Guo, Jiajia Shao, Zhong Lin Wang, Di Wei, Matter, online (2023) https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.08.022
 6. High Performance Rotary-Structured Triboelectric-Electromagnetic Hybrid Nanogenerator for Ocean Wind Energy Harvesting", Xiaole Cao, Hanlin Zhou, Yuxuan Zhou, Yiran Hu, Yuanyu Wang, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Adv. Mater. Tech., 8 (2023) 2300327. https://doi.org/10.1002/admt.202300327
 7. Self-powered retractable reel sensor for crack monitoring and warning in civil infrastructures", Xiaole Cao, Xuelian Wei, Xiaoqing Huo, Baocheng Wang, Yiran Hu, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Chemical Engineering Journal, 478, 147238 (2023) https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147238
 8. Self-Powered and Self-Healable Extraocular-Muscle-Like Actuator Based on Dielectric Elastomer Actuator and Triboelectric Nanogenerator",  Yanze Liu, Shangzhi Yue, Zhongyuan Tian, Zijuan Zhu, Yongji Li, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, Zhong-Zhen Yu, Dan Yang, Advanced Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adma.202309893
 9. Multi-mode Vibrational Triboelectric Nanogenerator for Broadband Energy Harvesting and Utilization in Smart Transmission Lines",  Xiaosong Zhang1, Yang Yu, Xiao Xia, Weiqi Zhang, Xiaojun Cheng, Hengyu Li, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Advanced Energy Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202302353
 10. Triboelectricity Based Self-Powered Digital Displacement Sensor for Aircraft Flight Actuation",  Zhuyu Zhou, Zijie Xu, Leo N.Y. Cao, Hengrui Sheng, Chengyu Li, Yurui Shang, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Advanced Functional Mater, online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202311839
 11. Self-Powered Sensing in Wearable ElectronicsA Paradigm Shift Technology", Wei Tang, Qijun Sun, and Zhong Lin Wang, Chem. Rev., online (2023) https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00305
 12. Nanogenerators and piezotronics – from scientific discoveries to technology breakthroughs", Zhong Lin Wang, MRS Bulletin, 48 (2023). https://doi.org/10.1557/s43577-023-00576-7
 13. Recycling cathode materials of Li-ion batteries by contact-electro-catalysis", Huifan Li, Andy Berbille, Xin Zhao, Ziming Wang, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nature Energy, online (2023) https://doi.org/10.1038/s41560-023-01348-y.
 14. Electron transfer induced contact-electrification at oil and oleophobic dielectric interface", Huaifang Qin, Liang Xu, Fei Zhan, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 116, 108762 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108762.
 15. Dual-sensory fusion self-powered triboelectric taste-sensing system towards effective and low-cost liquid identification", Xuelian Wei, Baocheng Wang, Xiaole Cao, Hanlin Zhou, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nature Food, onlline (2023) https://doi.org/10.1038/s43016-023-00817-7.
 16. 3D interlocked all-textile structured triboelectric pressure sensor for accurately measuring epidermal pulse waves in amphibious environments", Shaobo Si, Chenchen Sun, Yufen Wu, Yinggang Lin, Jin Yang, Zhong Lin Wang, Nano Research, onlline (2023) https://doi.org/10.1007/s12274-023-6025-z.
 17. Eye tracking and eye expression decoding based on transparent, flexible and ultra-persistent electrostatic interface", Yuxiang Shi, Peng Yang, Rui Lei, Zhaoqi liu, Xuanyi Dong, Xinglin Tao, Xiangcheng Chu, Zhong Lin Wang, Xiangyu Chen, Nature Comm., 14, 3315(2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-39068-2.
 18. Alternating magnetic field-enhanced triboelectric nanogenerator for low-speed flow energy harvesting", Baosen Zhang, Qi Gao, Wenbo Li, Mingkang Zhu, Hengyu Li, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202304839.
 19. Super-stretchable, Anti-freezing, Anti-drying Organogel Ionic Conductor for Multi-mode Flexible Electronics", Yong Long, Bing Jiang, Tianci Huang, Yuxiu Liu, Jianan Niu Zhong Lin Wang, Weiguo Hu, Advanced Functional Materials, online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202304625.
 20. Collecting the space distributed Maxwell's displacement current for ultrahigh electrical density of TENG through 3D fractal structure design", Li Ang Zhang, Shuhai Liu, Juan Wen, Xiaoqing Huo, Bolang Cheng, Zhiyi Wu, Longfei Wang, Yong Qin, and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Sci., online (2023) https://doi.org/10.1039/D3EE01248D.
 21. Flexible Sensors Array Based on Frosted Microstructured Ecoflex Film and TPU Nanofibers for Epidermal Pulse Wave Monitoring", Xue Wang, Zhiping Feng, Gaoqiang Zhang, Luna Wang, Liang Chen, Jin Yang *, Zhong Lin Wang, Sensors, online (2023) https://doi.org/10.3390/s23073717.
 22. Self-powered recycling of spent lithium iron phosphate batteries via triboelectric nanogenerator", Baofeng Zhang, Lixia He, Jing Wang, Yuebo Liu, Xu Xue, Shengnan He, Chuguo Zhang, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Sci, online (2023) https://doi.org/10.1039/D3EE01156A.
 23. Boolean Logic Computing Based on Neuromorphic Transistor", Yifei Wang, Jinran Yu, Nuo Xu, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Advanced Functional Materials, online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202305791.
 24. Design and synthesis of triboelectric polymers for high performance triboelectric nanogenerators", Xinglin Tao, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, online (2023) https://doi.org/10.1039/D3EE01325A.
 25. Size-dependent charge transfer between water microdroplets", Shiquan Lin, Leo N. Y. Cao, Zhen Tang, and Zhong Lin Wang, PNAS, 120, e2307977120 (2023) https://doi.org/10.1073/pnas.2307977120.
 26. Piezo-Phototronic and Pyro-Phototronic Effects Enhanced Broadband Photosensing", Shuo Tian, Bin Li, Yejing Dai and Zhong Lin Wang, Materials Today, online. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.07.001.
 27. Recent progress on the Maxwell's equations for describing a mechano-driven medium system with multiple moving objects/media", Zhong Lin Wang, Jiajia Shao, Electromagnetic Science, 2 (2023), https://doi.org/10.23919/emsci.2023.0017.
 28. Wheel-structured Triboelectric Nanogenerators with Hyperelastic Networking for High-Performance Wave Energy Harvesting", Yuchen Hu, Huijing Qiu, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, and Liang Xu, Small Methods, 2300582 (2023) https://doi.org/10.1002/smtd.202300582.
 29. Three-dimensional chiral networks of triboelectric nanogenerators inspired by metamaterial's structure", Xianye Li, Liang Xu, Pei Lin, Xiaodan Yang, Huamei Wang, Huaifang Qin and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, online (2023) https://doi.org/10.1039/d3ee01035j.
 30. Implantable, Biodegradable, and Wireless Triboelectric Devices for Cancer Therapy Through Disrupting Microtubule and Actins Dynamics", Shuncheng Yao, Shaobo Wang, Minjia Zheng, Zhuo Wang, Zhirong Liu, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adma.202303962.
 31. Simulation model of a non-contact triboelectric nanogenerator based on electrostatic induction", Jing You, Jiajia Shao, Yahua He, Xin Guo, K. W. See, Zhong Lin Wang, Xiaolin Wang, EcoMat, online (2023) https://doi.org/10.1002/eom2.12392.
 32. A perspective on piezotronics and piezo-phototronics based on the third and fourth generation semiconductors", Laipan Zhu and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 122, 250501(2023) https://doi.org/10.1063/5.0151662.
 33. All-fabric direct-current triboelectric nanogenerators based on the tribovoltaic effect", Tianmei Lv, Renwei Cheng, Chuanhui Wei, Erming Su, Feifan Sheng, Xiao Peng, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202301178.
 34. Multiangle, self-powered sensor array for monitoring head impacts", Lulu Zu, Jing Wen, Shengbo Wang, Ming Zhang, Wuliang Sun, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Science advances, 9, eadg5152 (2023) https://doi.org/10.1126/sciadv.adg5152.
 35. Electron transfer in liquid–solid contact electrification and double-layer formation", Shiquan Lin, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Reference Collection in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering, online (2023) https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85669-0.00142-2.
 36. Recent Advances in Triboelectric Nanogenerators: From Technological Progress to Commercial Applications", Dongwhi Choi et.al., ACS Nano, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c12458.
 37. Rationally Designed Anti‐Glare Panel Arrays as Highway Wind Energy Harvester", Erming Su, Hao Li, Jiabin Zhang, Zijie Xu, Baodong Chen, Leo N.Y. Cao and Zhong Lin WangAdvanced Functional Materials33(17), 2214934 (2023). https://doi.org/10.1002/adfm.202214934.
 38. Ambipolar Tribotronic Transistor of MoTe2", Yonghai Li, Jinran Yu, Yichen Wei, Yifei Wang, Liuqi Cheng, Zhenyu Feng, Ya Yang, Zhong Lin Wang, Qijun SunNano Research, online (2023). https://doi.org/10.1007/s12274-023-5758-z. 
 39. Strong, biodegradable, and recyclable all-lignocellulose fabricated triboelectric nanogenerator for self-powered disposable medical monitoring", Xue Shi, Pengfei Chena, Kai Han , Chengyu Li, Renyun Zhang, Jianjun Luo, Zhong Lin WangJ. Mater. Chem. A, online (2023). https://doi.org/10.1039/d3ta01763j. 
 40. Triboelectric Nanogenerators: from science to technologies", Tinghai Cheng, Jiajia Shao & Zhong Lin Wang, nature reviews methods primers, 3, 39(2023). https://doi.org/10.1038/s43586-023-00220-3. 
  Digital Mapping of Surface Turbulence Status and Aerodynamic Stall on Wings of a Flying Aircraft", Zijie Xu, Leo N.Y. Cao, Chengyu Li, Yingjin Luo, Erming Su, Weizhe Wang, Wei Tang, Zhaohui Yao, Zhong Lin Wang, Nature Comm., 14,2792 (2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-38486-6. 
 41. Liquid-solid triboelectric nanogenerator arrays based on dynamic electric-double-layer for harvesting water wave energy", Xi Liang, Shijie Liu, Shiquan Lin, Hongbo Yang, Tao Jiang,* and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/aenm.202300571. 
 42. Triboelectric-material-pairs selection for direct-current triboelectric nanogenerators", Shengnan Cui, Di Liu, Peiyuan Yang, Jiaqi Liu, Yikui Gao, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Jiayue Zhang, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Nano Energy , 112, 108509 (2023). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108509. 
 43. A self-powered body motion sensing network integrated with multiple triboelectric fabrics for biometric gait recognition and auxiliary rehabilitation training", Chuanhui Wei, Renwei Cheng, Chuan Ning, Xuyang Wei, Xiao Peng, Tianmei Lv, Feifan Sheng, Kai Dong, and Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/adfm.202303562. 
 44. The Process of free Radical Generation in Contact Electrification at Solid-Liquid Interface", Yi Zhao, Yang Liu, Yu-Ying Wang, Shu-Lan Li, Yi Liu, Zhong Lin Wang, Peng Jiang, Nano Energy, 112, 108464 (2023).  https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108464. 
 45. Theory of Maxwell's equations for a mechano-driven media system for a non-inertia medium movement system", Zhong Lin Wang, Jiajia Shao, SCIENTIA SINICA Technologica, 53 (2023).  https://doi.org/10.1360/SST-2023-0062. 
 46. Recent advances in high-performance triboelectric nanogenerators", Di Liu, Yikui Gao,  Linglin Zhou,  Jie Wang,  Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2023).  https://doi.org/10.1007/s12274-023-5660-8. 
 47. Physical mechanisms of contact-electrification induced photon emission spectroscopy from interfaces", Yang Nan, Jiajia Shao, Xinzheng Li, Ding Li, Xin Guo, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2023).  https://doi.org/10.1007/s12274-023-5674-2. 
 48. Magnetosensory Power Devices Based on AlGaN/GaN Heterojunctions for Interactive Electronics", Xingyu Zhou, Qilin Hua, Wei Sha, Jiyuan Zhu, Ting Liu, Chunyan Jiang, Qi Guo, Liang Jing, Chunhua Du, Junyi Zhai, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang, Adv. Electronic Mater., online (2023).  https://doi.org/10.1002/aelm.202200941. 
 49. Smart liquid-piston based triboelectric nanogenerator sensor for real-time monitoring of fluid status", Taotao Zhan, Haiyang Zou, Hengfei Zhang, Peng He, Zhanlei Liu, Junshuai Chen, Maogang He, Ying Zhang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 111, 108419 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108419. 
 50. Material selection rules for triboelectric nanogenerators under natural environments", Yang Yu, Hengyu Li, Da Zhao, Qi Gao, Xiang Li, Jianlong Wang, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Materials Today, 64, 61-67 (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.03.008. 
 51. Leaf-Like TENGs for Harvesting Gentle Wind Energy at An Air Velocity as Low as 0.2 m s−1", Hao Li, Jing Wen, Zhiqiang Ou, Erming Su, Fangjing Xing, Yuhan Yang, Yanshuo Sun, Zhong Lin Wang, Baodong Chen, Adv. Funct. Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202212207. 
 52. Human-machine interaction via dual modes of voice and gesture enabled by triboelectric nanogenerator and machine learning", Hao Luo, Jingyi Du, Peng Yang, Yuxiang Shi, Zhaoqi Liu, Dehong Yang, Li Zheng, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsami.3c00566
 53. Strongly enhanced charge density via gradient nano-doping for high performance elastic-material-based triboelectric nanogenerators", Xiaobo Gao, Fangjing Xing, Feng Guo, Hao Li, Yuhan Yang , Baodong Chen and Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.03.010
 54. Triboelectric Immunotherapy Using Electrostatic-Breakdown Induced Direct-Current", Haimei Li, Chaoyu Chen, Zichen Wang, Yiman Huang, Guangqin He,Yi Liu, Peng Jiang, and Zhong Lin Wang, Materials Today, 64, 40-51(2023) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2023.02.026
 55. Machine-learning assisted electronic skins capable of proprioception and exteroception in soft robotic", Sheng Shu, Ziming Wang, Pengfei Chen, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2023). https://doi.org/10.1002/adma.202211385
 56. Silicon flexoelectronic transistors", Di Guo, Pengwen Guo, Yuan Yao, Lele Ren, Mengmeng Jia, Wei Wang, Yulong Wang, Longfei Wang, Zhong Lin Wang and Junyi Zhai, Science Advanced, 9, eadd3310 (2023). https://doi.org/10.1126/sciadv.add3310
 57. Deep-Learning-Assisted Underwater 3D Tactile Tensegrity", Peng Xu, Jiaxi Zheng, Jianhua Liu, Xiangyu Liu, Xinyu Wang, Siyuan Wang, Xianping Fu, Minyi Xu, Guangming Xie and Zhong Lin Wang, Research, 6, 0062 (2023) https://doi.org/10.34133/research.0062
 58. Degradation of Methyl Orange by dielectric films based on contact-electro-catalysis", Xin Zhao, Yusen Su, Andy Berbille, Zhong Lin Wang, and Wei Tang, Nanoscale, online (2023) https://doi.org/10.1039/D2NR06783H
 59. All-in-one sensing system for online vibration monitoring via infrared wireless communication as driven by triboelectric nanogeneratorg with giantly boosted instantaneous output power", Han Wu, Zihan Wang, Boyu Zhu, Hanqing Wang, Chengyue Lu, Meicun Kang, Shenglin Kang, Wenbo Ding, Lijun Yang, Ruijin Liao, Jiyu Wang and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202300051
 60. Localizing Straine by a Micro-Cage Structure for High-resolution Stretchable Pressure Sensor Arrays with Ultralow Spatial Crosstalk",Yufei Zhang, Qiuchun Lu, Jiang He, Zhihao Huo, Runhui Zhou, Xun Han, Mengmeng Jia, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Nature Comm., 14, 1252 (2023) https://doi.org/10.1038/s41467-023-36885-3
 61. Studying the Droplet Sliding Velocity on the Charge Transfer at Liquid-Solid Interface", Xuejiao Wang, Jinyang Zhang, Xin Liu, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, J. Mater. Chem. A, (2023) https://doi.org/10.1039/D2TA09797D
 62. Piezotronic and Piezo-phototronic Effects on Sonodynamic Disease Therapy",Yunchao Zhao, Tian Huang, Linlin Li, Zhong Lin Wang, BMEMat., (2023) https://doi.org/10.1002/bmm2.12006
 63. Perovskite-based color camera inspired by human visual cells", Yujin Liu, Zhong Ji, Guobiao Cen, Chuanxi Zhao, Zhong Lin Wang, Wenjie Mai, Light Sci Appl., 12, 43 (2023). https://doi.org/10.1038/s41377-023-01072-y
 64. Quantifying output power and dynamic charge distribution in freestanding mode triboelectric nanogenerator", Xin Guo, Jiajia Shao, Morten Willatzen, Xiaolin Wang, and Zhong Lin Wang, Advanced Physics Research, 2, 2200039 (2023) http://doi.org/10.1002/apxr.202200039
 65. Pursuing Tribovoltaic Effect for Direct-Current Triboelectric Nanogenerator", Chong Xu, Jinran Yu, Ziwei Huo, Yifei Wang, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., (2023) https://doi.org/10.1039/D2EE04019K
 66. Unidirectionally Rotating Softly-Contacted Triboelectric Nanogenerator with Wave-Driven Linkage Mechanism for Marine Environment Monitoring", Jiajia Han, Yuan Liu, Yawei Feng, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Advanced Energy Mater., 13, 2203219 (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202203219
 67. Miniaturized retractable thin-film sensor for wearable multifunctional respiratory monitoring", Chengyu Li, Zijie Xu, Shuxing Xu, Tingyu Wang, Siyu Zhou, Zhuoran Sun, Zhong Lin Wang & Wei Tang, Nano Res., (2023). https://doi.org/10.1007/s12274-023-5420-1
 68. Self-powered triboelectric mechanical motion sensor for simultaneous monitoring of linear-rotary multi-motion", Xiaosong Zhang, Qi Gao, Zitang Yuan, Siyang He, Xin Yu, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 108, 108239 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2023.108239
 69. 从加速运动介质中的法拉第电磁感应定律到拓展的麦克斯韦方程组", 王中林邵佳佳,《中国科学-技术科学》, online (2023) https://doi.org/10.1360/SST-2022-0322
 70. Boosting the performance on scale-level of triboelectric nanogenerators by controllable self-triggering", Qianwang Wang1, Xin Yu1, Jianlong Wang1, Yang Yu, Zhenjie Wang, Tinghai Cheng*, Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, online (2023) https://doi.org/10.1002/aenm.202203707
 71. Integrated Wearable Smart Sensor System for Real-time Multi-parameter Respiration Health Monitoring", Yingzhe Li, Chaoran Liu, Haiyang Zou, Lufeng Che, Peng Sun, Jiaming Yan, Wenzhu Liu, Zhenlong Xu, Weihuang Yang, Linxi Dong, Libo Zhao, Gaofeng Wang, Zhong Lin Wang, Cell Reports Physical Science, 4, 101191 (2023) https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2022.101191
 72. Accordion-inspired parallelly assembled triboelectric nanogenerator: For efficient biomechanical energy harvesting and music responding", Linan Feng, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Liqun Zhang, Nano Today, 49, 101760 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nantod.2023.101760
 73. Advances in triboelectric nanogenerators for self-powered neuromodulation", Esraa Elsanadidy, Islam M. Mosa, Zhong L. Wang. James F. Rusling, Adv. Func. Mater., online (2023) https://doi.org/10.1002/adfm.202211177. 
 74. Pixeled Triboelectric Nanogenerator Array as a Probe for in-situ Dynamic Mapping of Interface Charge Transfer at a Liquid-Solid Contacting", Jinyang Zhang#, Shiquan Lin#, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2023) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c11633. 
 75. Brownian motor inspired monodirectional continuous spinning triboelectric nanogenerators for extracting energy from irregular gentle water waves", Huijing Qiu, Huamei Wang, Liang Xu, Mingli Zheng and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., Advance Article(2023) https://doi.org/10.1039/d2ee03395j. 
 76. Probing Contact Electrification between Gas and Solid Surface", Lin Lin Sun, Ziming Wang, Chengyu Li, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, Nanoenergy Advances, 3, 1-11 (2023) https://doi.org/10.3390/nanoenergyadv3010001. 
 77. Tunable Tribovoltaic Direct-current Generation via Metal-Insulator Transition", Ruizhe Yang, Zihao He, Shiquan Lin, Leqi Lin, Wenjie Dou, Zhong Lin Wang, Haiyan Wang, & Jun Liu, Nano Letters, 22, 9084–9091 (2022) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c03481. 

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.