An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2022

Papers in 2022

 1. Multidiscipline Applications of Triboelectric Nanogenerators for the Intelligent Era of Internet of Things",  Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Letters, 15 14 (2023) https://doi.org/10.1007/s40820-022-00981-8. 
 2. Achieving a Large Driving Force on Triboelectric Nanogenerator by Wave-Driven Linkage Mechanism for Harvesting Blue Energy toward Marine Environment Monitoring",  Jiajia Han, Yuan Liu, Yawei Feng, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, online (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202203219. 
 3. Retina-inspired in-sensor broadband image preprocessing for accurate recognition via the flexophototronic effect",  Pengwen Guo, Mengmeng Jia, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Matter, 6, 1-17 (2023) https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.11.022. 
 4. The tribovoltaic effect", Shiquan Lin,Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2022) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.11.005. 
 5. Photovoltaic-triboelectric hybridized nanogenerator for simultaneously scavenging light and liquid-droplet energies", Chengmin Bao, Huiyu Dan, Maoyi Zhang Chuanbo Li, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy, 106 108063 (2023) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.108063. 
 6. Gas-liquid two-phase flow-based triboelectric nanogenerator with ultrahigh output power", Yang Dong, Shiwei Xu, Chi Zhang, Liqiang Zhang, Daoai Wang, Yuanyuan Xie, Ning Luo, Yange Feng, Nannan Wang, Min Feng, Xiaolong Zhang, Feng Zhou, Zhong Lin Wang, Science Advances, 8 eadd0464 (2022) https://doi.org/10.1126/sciadv.add0464. 
 7. The expanded Maxwell’s equations for a mechano-driven media system that moves with acceleration", Zhong Lin Wang, Intern. J. of Mordern Physics, 2350159 (2022) https://doi.org/10.1142/S021797922350159X. 
 8. Quantifying output power and dynamic charge distribution in freestanding mode triboelectric nanogenerator", Xin Guo, Jiajia Shao, Morten Willatzen, Xiaolin Wang, and Zhong Lin Wang, Advanced Physics Research, online (2022) http://doi.org/10.1002/apxr.202200039. 
 9. Sustainable long-term and wide-area environment monitoring network based on distributed self-powered wireless sensing nodes", Di Liu, Chengyu Li, Pengfei Chen, Xin Zhao, Wei Tang & Zhong Lin Wang, Advanced Energy Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202202691. 
 10. 2D tribotronic transistors", Ziwei Huo, Jinran Yu, Yonghai Li, Zhong Lin Wang and Qijun Sun, J. Phys. Energy, 5, 012002 (2022) https://doi.org/10.1088/2515-7655/ac9f6c. 
 11. Self-Powered, Implantable, and Wirelessly Controlled NO Generation System for Intracranial Neuroglioma Therapy", Shuncheng Yao, Minjia Zheng, Zhuo Wang, Yunchao Zhao, Shaobo Wang, Zhirong Liu, Zhou Li, Yunqian Guan, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Mater.,online (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202205881. 
 12. Fully Conjugated Covalent Organic Framework Nanozyme with Enhanced Electron Mobility and Energy Accumulation under Self-driven Electric Field for Tumor Catalytic Therapy", Shuncheng Yao, Minjia Zheng, Xueyu Wang, Tian Huang, Zeyu Zhang, Yunchao Zhao, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Func. Mater.,online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202209142. 
 13. Single-Material-Shared Triboelectric-Electromagnetic Hybrid Generator for Self-Powered Multifunctional Sensing in Intelligent Greenhouse", Baosen Zhang, Wenbo Li, Jianwei Ge, Chenggen Chen, Xin Yu, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4922-1. 
 14. Thermal-Mechanical-Electrical Energy Conversion System and Sensors based on Curie Effect and Soft-Contact Rotary Triboelectric Nanogenerator", Xiaole Cao, Xuelian Wei, Ruonan Li, ZhongLin Wang, Zhiyi Wu, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-5056-1. 
 15. Energy Autonomous Paper Module and Functional Circuits", Jing Han, Nuo Xu, Jinran Yu, Yifei Wang, Yao Xiong, Yichen Wei, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Energy & Environmental Science, online (2022) https://doi.org/10.1039/d2ee02557d. 
 16. Robust triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator with maglev-enabled automatic mode transition for exploiting breeze energy", Kangqi Fan, Chenggen Chen, Baosen Zhang, Xiang Li, Zhen Wang, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Applied Enery, 328, 120218 (2022) https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.120218. 
 17. High-sensitive and ultra-wide spectrum multifunctional triboelectric acoustic sensor for broad scenario applications", Huake Yang, Jun'an Lai, Qianying Li, Xuemei Zhang, Xiaochuan Li, Qianxi Yang, Yawen Hu, Yi Xi, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 104, 107932 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107932.
 18. Energy autonomous paper modules and functional circuits", Jing Han, Nuo Xu, Jinran Yu, Yifei Wang, Yao Xiong, Yichen Wei, Zhong Lin Wang and Qijun Sun, Energy and Environmental Science, online (2022) https://doi.org/10.1039/d2ee02557d.
 19. A Mutual Boosting Self-Excitation Hybrid Cell for Harvesting High Entropy Energy at 32% Efficiency", Jun Wu, Wenlin Liu, Qixuan Zeng, Ying Zhang, Hengyu Guo, Wencong He, Songlei Yuan, Dujuan Tan, Xiaofang Zhang, Chenguo Hu, Xue Wang, and Zhong Lin Wang, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202205704.
 20. Roadmap on nanogenerators and piezotronics", Philippe Basset, Stephen Paul Beeby, Chris Bowen, et al., APL Materials, 10 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0085850.
 21. Virtual Olfactory Generation based on Electrospray and Electrostatic Field Accelerated Evaporation as driven by Triboelectric Nanogenerator", Peng Yang, Yuxiang Shi, Xinglin Tao, Zhaoqi Liu, Shuyao Li, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, EcoMat, online (2022) http://doi.org/10.1002/eom2.12298.
 22. B-Site Nanoscale-Ordered Structure Enables Ultra-High Tunable Performance", Biaolin Peng, Qiuping Lu, Yi-Chi Wang, Jing-Feng Li , Qi Zhang, Haitao Huang, Laijun Liu, Chao Li, Limei Zheng, and Zhong Lin Wang, Research, 9764976 (2022) https://doi.org/10.34133/2022/9764976.
 23. Application of Triboelectric Nanogenerator in Fluid Dynamics Sensing: Past and Future", Leo N.Y. Cao, Zijie Xu, and Zhong Lin Wang, Nanomaterials, 12, 3261 (2022) https://doi.org/10.3390/nano12193261.
 24. Broadband and Output-Controllable Triboelectric Nanogenerator Enabled by Coupling Swing-Rotation Switching Mechanism with Potential Energy Storage/Release Strategy for Low-Frequency Mechanical Energy Harvesting",  Bao Cao, Peihong Wang, Pinshu Rui, Xiaoxiang Wei, Zixun Wang, Yaowen Yang, Xinbo Tu, Chen Chen, Zhongzhu Wang, Zhuoqing Yang, Tao Jiang, Jia Cheng, and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, online, 2202627 (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202202627.
 25. Perovskite Wide-Angle Field-of-View Camera", Zhong Ji, Yujin Liu, Chuanxi Zhao, Zhong Lin Wang, Wenjie Mai, Advanced Materials, 34, 2206957 (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202206957.
 26. Probing polymer contact electrification by gamma-ray radiation", Dongli Zhang, Jianmin Shi, Zhong Lin Wang and Wei Tang, Adv. Func. Mater., 32, 2206900 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202206900.
 27. Probing polymer contact electrification by gamma-ray radiation", Dongli Zhang, Jianmin Shi, Zhong Lin Wang and Wei Tang, Frontiers in Materials, 9, 878885 (2022) https://doi.org/10.3389/fmats.2022.878885.
 28. Multi-purpose triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator with a mechanical motion controlled rectifier for harvesting low-frequency energy", Yan Zhang, Kangqi Fan, Jiuling Zhu, Shuxin Wu, Sheng Zhang, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 104, 107867 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107867.
 29. Standardized measurement of dielectric materials' intrinsic triboelectric charge density through the suppression of air breakdown", Di Liu, Linglin Zhou, Shengnan Cui, Yikui Gao, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Zhiying Yi, Haiyang Zou, Youjun Fan, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, Nature Communication,13, 6019 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-33766-z.
 30. Bioinspired Interactive Neuromorphic Devices", Jinran Yu, Yifei Wang, Shanshan Qin, Guoyun Gao, Chong Xu, Zhong Lin Wang, QijunSun, Material Today, online (2022).  https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.09.012.
 31. Triboelectric nanogenerators stimulated electroacupuncture (EA) treatment for promoting the functional recovery after spinal cord injury", Xuelian Wei, Yunhang Wang, Botao Tan, Enyang Zhang, Baocheng Wang, Hong Su, Lehua Yu, Ying Yin, Zhong Lin Wang, Zhiyi Wu, Material Today, online (2022).  https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.09.010.
 32. Double-blade structured triboelectric–electromagnetic hybrid generator with drag difference amplification for breeze energy harvesting", Mingkang Zhu, Jiacheng Zhang, Zhaohui Wang, Xin Yu, Yuejun Zhang, Jianyang Zhu, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Applied Energy, 326, 119970 (2022).  https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119970.
 33. Largely Enhanced Output of the Non-Contact Mode Triboelectric Nanogenerator via a Charge Excitation Based on a High Insulation Strategy", Rui Lei, Shuyao Li, Yuxiang Shi, Peng Yang, Xinglin Tao, Hua Zhai, Zhong Lin Wang, and Xiangyu Chen, Advanced Energy Materials, online (2022).  https://doi.org/10.1002/aenm.202201708.
 34. Environmental Self-Adaptive Wind Energy Harvesting Technology for Self-Powered System by Triboelectric-Electromagnetic Hybridized Nanogenerator with Dual-Channel Power Management Topology", Shun Yong, Hanqing Wang, Zenan Lin, Xiaosa Li, Boyu Zhu, Lijun Yang, Wenbo Ding, Ruijin Liao, Jiyu Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, online (2022). https://doi.org/10.1002/aenm.202202469.
 35. Simultaneously Enhancing Direct-Current  Density and Lifetime of Tribovotaic Nanogenerator via Interface Lubrication", Wenyan Qiao, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Di Liu, Shaoxin Li, Peiyuan Yang, Xinyuan Li, Jiaqi Liu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, online (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202208544.
 36. Plastic film based lightweight thruster driven by triboelectric nanogenerator for multi-purpose propulsion applications", Kai Han, Jianjun Luo, Jian Chen, Yujin Liu, Jinliang Li, Zhong Lin Wang, Wenjie Mai, Nano Energy, 101, 107558 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107558.
 37. Hybrid Triboelectric-Electromagnetic Magnetic Energy Harvester-Based Sensing for Wireless Monitoring of Transmission Lines", Zhihao Yuan, Xu Jin, Ruonan Li, Baocheng Wang, Chengcheng Han, Yapeng Shi, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Small, 18(27), 2107221 (2022). https://doi.org/10.1002/smll.202107221.
 38. High Space Effective Hybrid Nanogenerators for Effective Water Wave Energy Harvesting", Di Liu, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Xing Yin, Zhiying Yi, Chunlei Zhang, Xinyuan Li, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 32(18), 2111775 (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202111775.
 39. Self-Powered Sensors Driven by Maxwell’s Displacement Current Wirelessly Provided by TENG", Chuguo Zhang, Wei Yuan, Baofeng Zhang, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Applied Materials Today, 27, 101375 (2022). https://doi.org/10.1016/j.apmt.2022.101375.
 40. Quantitative comparison between the effective energy conversion efficiencies of triboelectric nanogenerator and electromagnetic generator post power management", Chaosheng Hu, Ya Yang, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 103, 107760 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107760.
 41. Continuous Preparation of Chitosan-Based Self-Powered Sensing Fibers Recycled from Wasted Materials for Smart Home Applications", Yingying Li, Chuanhui Wei, Yang Jiang, Renwei Cheng, Yihan Zhang, Chuan Ning, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Advanced Fiber Materials, online (2022) https://doi.org/10.1007/s42765-022-00194-z.
 42. Electrodynamics for a mechano-driven media system moving with acceleration", Zhong Lin Wang, (2022) http://arxiv.org/abs/2207.13119.
 43. Spin-selected electron transfer in liquid-solid contact electrification", Shiquan Lin, Laipan Zhu, Zhen Tang, and Zhong Lin Wang, Nature Communication, 13, 5230 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-32984-9.
 44. Emerging Iontronic Sensing: Materials, Mechanisms, and Applications Research", Yufeng Liu, Ding L‡, Yu Hou, Zhong Lin Wang, Research, 9867378 (2022). https://doi.org/10.34133/2022/9867378.
 45. Grating-structured Freestanding Triboelectric Nanogenerator for Self-powered Acceleration Sensing in Real-time", Yao Xiong, Jing Han, Yifei Wang, Zhong Lin Wang and Qijun Sun, Advanced Materials Technology, online (2022). https://doi.org/10.1002/admt.202200746.
 46. High-Frequency Mechanical Energy Harvester with Direct Current Output from Chemical Potential Difference", Shaoxin Li, Shuo Deng, Ran Xu, Di Liu, Yang Nan, Zhiwei Zhang, Yikui Gao, Haifei Lv, Min Li, Qing Zhang, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Lett., 7, 3080–3086 (2022). https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c01582.
 47. Maxwell’s equations for a mechano-driven, shape-deformable, charged media system, slowly moving at an arbitrary velocity field", Zhong Lin Wang, J. Phys, Communication, 6, 085013 (2022) https://doi.org/10.1088/2399-6528/ac871e. http://arxiv.org/abs/2202.13768.
 48. Flexible iontronics based on 2D nanofluidic materials", Di Wei†, Feiyao Yang, Zhuoheng Jiang, Zhong Lin Wang, Nature Communication, 13, 4965 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-32699-x.
 49. Triboelectric Leakage-Field-Induced Electroluminescence Based on ZnS:Cu", Jiayu Li, Zhiwei Zhang, Xiongxin Luo, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 4775−4782 (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c23155.
 50. Flexible pressure sensor for high-precision measurement of epidermal arterial pulse", Xue Wang, Zhiping Feng, Yushu Xia, Gaoqiang Zhang, Luna Wang, Liang Chen, Jin Yang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 102, 107710 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107710.
 51. Maxwell’s equations for a mechano-driven varying-speed-motion media system for engineering electrodynamics and their solutions", Zhong Lin Wang, Jiajia Shao, SCIENTIA SINICA Technologica, online (2022). https://doi.org/10.1360/SST-2022-0226.
 52. Scalable and Sustainable Wood for Efficient Mechanical Energy Conversion in Buildings via Triboelectric Effects", Jianguo Sun, Urs Schütz, Kunkun Tu, Sophie Marie Koch, Günther Roman, Sandro Stucki, Feng Chen, Yong Ding, Wenqing Yan, Changsheng Wu,Laura Stricker, Ingo Burgert, Zhong Lin Wang, Dirk Hegemann, Guido Panzarasa, Nano Energy, 102, 107670 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107670.
 53. Strong and flame-retardant wood-based triboelectric nanogenerators toward self-powered building fire protection", Jianjun Luo, Xue Shi, Pengfei Chen, Kai Han, Xunjia Li, Xia Cao, Zhong Lin Wang, Materials Today Physics, 27, 100798 (2022). https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100798.
 54. Rationally structured triboelectric nanogenerator arrays for harvesting water current energy and self-powered sensing", Zichao Deng, Liang Xu, Huaifang Qin, Xianye Li, Jizhou Duan, Baorong Hou, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/adma.202205064.
 55. Highly sensitive photoelectric detection and imaging enhanced by pyro-phototronic effect based on a photoinduced dynamic Schottky effect in 4H-SiC", Yueming Zhang, Yi-Chi Wang, Longfei Wang, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/adma.202204363.
 56. Self-Powered High Voltage Recharging System for Removing Noxious Tobacco Smoke by Biomimetic Hairy-Contact Triboelectric Nanogenerator",  Jianjun Zhang, Lulu Zu, Jin Yang, Yanshuo Sun, Hao Li, Pengfei Chen, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Small, online (2022). https://doi.org/10.1002/smll.202202835.
 57. Human body IoT systems based on triboelectrification effect: energy harvesting, sensing, interfacing and communication", Qin Zhang, Chuanfu Xin, Fan Shen, Ying Gong, YunLong Zi, Hengyu Guo, Zhongjie Li, Yan Peng, Quan Zhang and Zhong Lin Wang, Energy and Environmental Science, online (2022). https://doi.org/10.1039/D2EE01590K.
 58. Superlubricated Triboelectric Nanogenerator Based on Tribovoltaic Effect for Energy Harvesting and Tribological Monitoring", Liqiang Zhang, Haifang Cai, Liang Xu, Li Ji, Daoai Wang, Youbin Zheng, Yange Feng, Yufeng Guo, Feng Zhou, Weimin Liu, Zhong Lin Wang, Matter, 5, 1532-1546 (2022). https://doi.org/10.1016/j.matt.2022.02.021.
 59. Integrated real-time pneumatic monitoring system with triboelectric linear displacement sensor", Zitang Yuan, Xiaosong Zhang, Qiang Gao, Zheng Wang, Siyang He, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Online (2022). https://doi.org/10.1109/TIE.2022.3192690.
 60. A standard for normalizing the outputs of triboelectric nanogenerators in various modes", Da Zhao, Xin Yu, Jianlong Wang, Qi Gao, Zhenjie Wang, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Energy & Envronmental Science, Online (2022). https://doi.org/10.1039/D2EE01553F.
 61. Advances in Triboelectric Nanogenerator Powered Electrowetting-On-Dielectric Devices: Mechanism, Structures, and Applications", Jie Tan, Shulan Sun, Dongyue Jiang , Minyi Xu, Xiangyu Chen, Yongchen Song, Zhong Lin Wang, Materials Today, Online (2022). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.07.009.
 62. Maxwell’s equations for a mechano-driven varying-speed motion media system under slow motion and nonrelativistic approximations", ZhongLin Wang & JiaJia Shao, SCIENTIA SINICA Technologica, | Review., Online (2022). https://doi.org/10.1360/SST-2022-0176.
 63. Durability Improvement of Breeze-Driven Triboelectric-Electromagnetic Hybrid Nanogenerator by a Travel-Controlled Approach", Yingjin Luo, Pengfei Chen, Leo N. Y. Cao, Zijie Xu, Ying Wu, Gaofa He, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., Online (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202205710.
 64. Achieving High Power Density and Durability of Sliding Mode Triboelectric Nanogenerator by Double Charge Supplement Strategy", Pengfei Chen, Yingjin Luo, Renwei Cheng, Sheng Shu, Jie An, Andy Berbille, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., Online (2022). https://doi.org/10.1002/aenm.202201813.
 65. Fabrication of triboelectric polymer films via repeated rheological forging for ultrahigh surface charge density", Zhaoqi Liu, Yunzhi Huang, Yuxiang Shi, Xinglin Tao, Hezhi He, Feida Chen, Zhao-Xia Huang, Zhong Lin Wang, Xiangyu Chen & Jin-Ping Qu, Nature Communication, 13, 4083 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31822-2.
 66. Theory and shape optimization of acoustic driven triboelectric nanogenerators", Zhiwei Zhang, Jiajia Shao†, Yang Nan, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Applied Energy, 323, 119648 (2022) https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119648.
 67. Bioinspired butterfly wings triboelectric nanogenerator with drag amplification for multidirectional underwater-wave energy harvesting", Xinxian Wang, Qi Gao,  Mingkang Zhu, Jianlong Wang, Jianyang Zhu, Hongwei Zhao, Zhong LinWang, Tinghai Cheng, Applied Energy, 323, 119648 (2022) https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.119648.
 68. Ultrastretchable Organogel/Silicone Fiber-Helical Sensors for Self-Powered Implantable Ligament Strain Monitoring", Feifan Sheng, Bo Zhang, Yihan Zhang, Yanyan Li, Renwei Cheng, Chuanhui Wei, Chuan Ning, Kai Dong, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022). https://doi.org/10.1021/acsnano.2c03365.
 69. Elastic kernmantle E-braids for high-impact sports monitoring", Wei Wang, Aifang Yu, Yulong Wang, Mengmeng Jia, Pengwen Guo, Lele Ren, Di Guo, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Advanced Science , online (2022). https://doi.org/10.1002/advs.202202489.
 70. Industrial fabrication of 3D braided stretchable hierarchical interlocked fancy-yarn triboelectric nanogenerator for self-powered smart fitness system", Ronghui Wu, Sai Liu, Zaifu Lin, Shuihong Zhu Zhong Lin Wang, Liyun Ma, Adv. Energy Mater.,online (2022). https://doi.org/10.1002/aenm.202201288.
 71. Enhanced Output of On-Body Direct-Current Power Textiles by Efficient Energy Management for Sustainable Working of Mobile Electronics", Renwei Cheng, Chuan Ning, Pengfei Chen, Feifan Sheng, Chuanhui Wei, Yihan Zhang, Xiao Peng, Shen Shen, Kai Dong, Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/aenm.202201532.
 72. Self-powered intelligent buoy based on triboelectric nanogenerator for water level alarming", Xi Liang, Shijie Liu, Zewei Ren, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202205313.
 73. Vibration-driven triboelectric nanogenerators for vibration attenuation and condition monitoring of transmission lines", Shuangting Hu, Zhihao Yuan, Ruonan Li, Zhi Cao, Hanlin Zhou, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nano lett., online (2022). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01912.
 74. Triboelectric–electromagnetic hybridized module for energy harvesting of power transmission lines galloping and self-powered galloping state monitoring", SihangGao1, Xisong Zeng1, Guowen Zhang, Jiajia Zhang, Yiduo Chen, Shaoxuan Feng, WenyuLan, JieZhou, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 101, 107530 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107530.
 75. Utilizing body triboelectric effect for human-computer interactions", Renyun Zhang, Magnus Hummelgård, Jonas Örtegren, Martin Olsen, Henrik Andersson, Ya Yang, Håkan Olin, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 100, 107503 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107503.
 76. Mechanical modulation of 2D electronic devices at atto-Joule energy via flexotronic effect", Pengwen Guo, Mengmeng Jia, Di Guo, Wei Wang, Yufei Zhang, Lele Ren, Aifang Yu, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Adv. Func. Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202202779.
 77. Patient-specific Self-awaring Metamaterial Implants for Detecting Bone Healing Progress", Kaveh Barri, Qianyun Zhang, Isaac Swink, Boyle C. Cheng, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi, Adv. Func. Mater., online (2022). https://doi.org/10.1002/adfm.202203533.
 78. A droplet-based electricity generator based on self-capacitance of electrode (SCE-DEG)", Zong Li , Daiming Yang , Zhonghao Zhang, Shiquan Lin, Bin Cao, Liming Wang, Zhong lin Wang, and Fanghui Yin, Nano Energy, 100, 107443 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107443.
 79. Next-Generation Energy Harvesting and Storage Technologies for Robots across All Scales", Zexi Liang, Jiarui He, Chuangang Hu, Xiong Pu, Hadi Khani, Liming Dai*, Donglei (Emma) Fan, Arumugam Manthiram, Zhong Lin Wang, Advanced Intelligent Systems, online (2022) http://doi.org/10.1002/aisy.202200045.
 80. Recent Advances on Biomechanical Motion-Driven Triboelectric Nanogenerators for Drug Delivery", Partho Adhikary, M. A. Parvez Mahmud, Tahsin Solaiman, Zhong Lin Wang, Nano Today, 45, 101513 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101513.
 81. Soft triboelectric nanogenerator based compliant tensegrity assisted by deep learning for underwater perception",  Peng Xu, Jiaxi Zheng, Jianhua Liu1, Xiangyu Liu, Xinyu Wang, Siyuan Wang, Tangzhen Guan, Xianping Fu,  Minyi Xu, Guangming Xie and Zhong Lin Wang, Nature Communication, 13,3325 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-31042-8.
 82. Three-dimensional mathematical modelling and dynamic analysis of freestanding triboelectric nanogenerators", Xin Guo, Jiajia Shao, Morten Willatzen, Yi Yang, and Zhong Lin Wang, J. Phys. D: Appl. Phys., 55, 345501(2022). https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac7365.
 83. Bioinspired soft electroreceptors for artificial precontact somatosensation", Zi Hao Guo, Hai Lu Wang, Jiajia Shao, Yangshi Shao, Luyao Jia, Longwei Li, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Science Advances, 8, eabo5201 (2022). https://science.org/doi/10.1126/sciadv.abo5201.
 84. Knitted self-powered sensing textiles for machine learning-assisted sitting posture monitoring and correction", Yang Jiang, Jie An, Fei Liang, Guoyu Zuo, Jia Yi, Chuan Ning, Hong Zhang, Kai Dong, and Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022). https://doi.org/10.1007/s12274-022-4409-0.
 85. Driving-torque self-adjusted triboelectric nanogenerator for effective harvesting of random wind energy", Qi Gao, Yuqi Wang, Xiang Li, Yang Yu, Xin Yu, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 99, 107389 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107389.
 86. Modeling of Liquid-solid coupled Hydrodynamic Water Wave Energy Harvesting System based on Triboelectric Nanogenerator", Xuemei Zhang, Qianxi Yang, Peiyuan Ji, Zhifei Wu, Qianyin Li, Huake Yang, Xiaochuan Li, Guocan Zheng, Yi Xi, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 99, 107362 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107362.
 87. Electron Transfer Driven by Tip-Induced Flexoelectricity in Contact Electrification",  Shiquan Lin, Mingli Zheng, Liang Xu, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Journal of Physics D: Applied Physics, 55, 315502 (2022). https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac6f2e.
 88. A self-powered and concealed sensor based on triboelectric nanogenerators for cultural-relic anti-theft systems", Baocheng Wang, Xiaoying Zhai, Xuelian Wei, Yapeng Shi, Xiaoqing Huo, Ruonan Li, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022). https://doi.org/10.1007/s12274-022-4443-y.
 89. Bio-inspired soft actuator with contact feedback based on photothermal effect and triboelectric nanogenerator", Xu Jin, Yapeng Shi, Zhihao Yuan, Xiaoqing Huo, Zhong Lin Wang, Zhiyi Wu, Nano Energy, 99, 107366 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107366.
 90. Flexible self-charging power sources", Haiying Kou, Haiming Wang, Renwei Cheng, Yanjun Liao, Xue Shi, Jianjun Luo, Ding Li, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.2c03056.
  Flexible self-charging power sources", Ruiyuan Liu, Zhong Lin Wang, Kenjiro Fukuda and Takao Somey, Nature reviews Materials, online (2022) https://doi.org/10.1038/ s41578-022-00441-0.
 91. Soft gallstone-crushing robots", Lin Xu, Heting Wu, Weiqi Qian, Yang Wang, Chris R. Bowen, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Materials Today, 56, 42-52, (2022) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2022.04.012.
 92. Investigations on the contact-electro-catalysis under various ultrasonic conditions and using different electrification particles", Xuanli Dong, Ziming, Wang, Andy Berbille, Xin Zhao, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 99, 107346 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107346.
 93. Effect of Surface Pre-Charging and Electric Field on the Contact Electrification Between Liquid and Solid", Zhen Tang, Shiquan Lin, Zhong Lin Wang, J. Physical Chemistry C, 99, 107345 (2022) https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01713.
 94. Kirigami interactive triboelectric mecha", Lan Luo, Jing Han, Yao Xiong, Ziwei Huo, Xiaozhen Dan, Jinran Yu, Jiahong Yang, Linlin Li, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Zhong Lin Wang, Qijun Sun, Nano enery, 99, 107345 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107345.
 95. Wearable and Humidity-Resistant Biomaterials-based Triboelectric Nanogenerator for High Entropy Energy Harvesting and Self-Powered Sensing", Ning Zheng, Jiehui Xue, Yang Jie, Xia Cao, Zhong Lin Wang,Nano Resesarch, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4321-7.
 96. Crystallization-Induced Shift in a Triboelectric Series and Even Polarity Reversal for Elastic Triboelectric Materials", Zhaoqi Liu, Shuyao Li, Shiquan Lin, Yuxiang Shi, Peng Yang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., online (2022) https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c00767.
 97. High-performance triboelectric nanogenerator with synchronization mechanism by charge handling",Xin Yu, Jianwei Ge, Zhenjie Wang, Jianlong Wang, Da Zhao, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang, Energy Conversion and Management, 263, 115655 (2022) https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.115655.
 98. Influence of Mechanical Motions on Contact Electrification at Solid-Solid Interfaces",Yang Yu, Qi Gao, Da Zhao, Xiang Li, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Materials Today Physics, in press (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2022.100701.
 99. Thousandfold boosting instantaneous current of triboelectric nanogenerator based on decoupled charge pump and discharge tube", Ze Yang, Yiyong Yang, Fan Liu, Bo Li, Yinbo Li, Xu Liu, Jiaqi Chen, Chengbiao Wang, Linhong Ji Zhong Lin Wang, Jia Cheng, Nano Energy, 98, 107264 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107264.
 100. Biodegradable, Super-Strong and Conductive Cellulose-based Macrofibers for Fabric Triboelectric Nanogenerator", Sanming Hu, Jing Han, Zhijun Shi, Kun Chen, Yifei Wang, Qijun Sun, Guang Yang, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Letters, 14, 115 (2022) https://doi.org/10.1007/s40820-022-00858-w.
 101. Intelligent self-powered sensor based on triboelectric nanogenerator for take-off status monitoring in the sports of triple-jumping", Jiahui Xu, Xuelian Wei, Ruonan Li, Yapeng Shi, Yating Peng, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4218-5.
 102. Towards a Sustainable Monitoring: A Self-Powered Smart Transportation Infrastructure Skin", Qiang Zheng,, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 98, 107245 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107245.
 103. Harvesting water-evaporation induced electricity based on liquid-solid triboelectric nanogenerator", Jingu Chi, Chaoran Liu, Lufeng Che, Dujuan Li, Kai Fan, Qing Li, Weihuang Yang, Linxi Dong, Gaofeng Wang, Zhong Lin Wang, Adv. Science, online (2022) https://doi.org/10.1002/advs.202201586.
 104. Deriving the Maxwell's equations for a machano-driven slow-moving media system https://www.youtube.com/watch?v=eoBGhu1udCQ
 105. A Self-powered and Efficient Triboelectric Dehydrator for Separating Water-in-oil Emulsions with Ultrahigh Moisture Content", Fangming Li, Xingfu Wan, Jiaju Hong, Xinyang Guo, Minzheng Sun, Haijia Lv, Hao Wang, Jianchun Mi, Jia Cheng, Xinxiang Pan, Minyi Xu, Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, online (2022) https://doi.org/10.1002/admt.202200198.
 106. Ocean-Based Climate Action", Jean-Pierre Gattuso, Nianzhi Jiao, Fahu Chen, Jean Jouzel, Corinne Le Quéré, Yonglong Lu, Paul Tréguer, Karina von Schuckmann, Zhong Lin Wang, Jing Zhang, Chinese Academy of Sciences (CAS) – European Academy of Sciences (EurASc) reports, 2022 https://doi.org/10.5281/zenodo.6410659..
 107. In Situ Nanofluid Dispersion Monitoring by Liquid–Solid Triboelectric Nanogenerator Based on Tuning the Structure of the Electric Double Layer", Hao Luo, Hanqing Wang, Lijun Yang, Han Wu, Shenglin Kang, Shun Yong, Ruijin Liao, Jiyu Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202200862.
 108. Electrostatic Charges Regulate Chemiluminescence by Electron Transfer at the Liquid−Solid Interface", Jinyang Zhang, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, J. Phys. Chem. B, online (2022) https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.1c09402.
 109. Highly sensitive three-dimensional scanning triboelectric sensor for digital twin applications", Jiayue Zhang, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Yikui Gao, Di Liu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 97, 107198 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107198.
 110. Gyroscope-Structured Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Multidirectional Ocean Wave Energy", Qi Gao, Yuhong Xu, Xin Yu, Zhaoxu Jing, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.2c01594.
 111. Transparent self-powered triboelectric sensor based on PVA/PA hydrogel for promoting human-machine interaction in nursing and patient safety", Jin Yang, Jie An, Yanshuo Sun, Jianjun Zhang, Lulu Zu, Hao Li, Tao Jiang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 97, 107199 (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107199.
 112. Dr. Wang's response to the scientific debate on the expanded Maxwell equations for moving media.
 113. Advances in High-Performance Autonomous Energy and Self-Powered Sensing Textiles with Novel 3D Fabric Structures", Kai Dong, Xiao Peng, Renwei Cheng, Chuan Ning, Yang Jiang, Yihan Zhang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater.,2109355 (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202109355.
 114. Ultralight Iontronic Triboelectric Mechanoreceptor with High Specific Outputs for Epidermal Electronics", Hai Lu Wang, Zi Hao Guo, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Lett.,14, 86 (2022) https://doi.org/10. 1007/s40820- 022- 00834-4.
 115. Toward A New Era of the Sustainable Energy: Advanced Triboelectric Nanogenerator for Harvesting High Entropy Energy", Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202107034.
 116. Macro-superlubric triboelectric nanogenerator based on tribovoltaic effect", Liqiang Zhang, Haifang Cai, Liang Xu, Li Ji, Daoai Wang, Youbin Zheng, Yange Feng, Xudong Sui, Yufeng Guo, Wanlin Guo, Feng Zhou, Weimin Liu, and Zhong Lin Wang, Matter, online (2022) https:// doi.org/10.1016/j.matt.2022.02.021.
 117. Decoding lip language using triboelectric sensors with deep learning", Yijia Lu, Han Tian, Jia Cheng, Fei Zhu, Bin Liu, Shanshan Wei, Linhong Ji& Zhong Lin Wang, Nature Communications, 13, 1401 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-29083-0.
 118. A method for quantitatively separating the piezoelectric component from the as-received “Piezoelectric” signal", Chaojie Chen, Shilong Zhao, Caofeng Pan, Yunlong Zi, Fangcheng Wang, Cheng Yang, Zhong Lin Wang, Nature Communications,13, 1391 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-022-29087-w.
 119. Barycenter Self-Adapting Triboelectric Nanogenerator for Sea Water Wave High-Entropy Energy Harvesting and Self-Powered Forecasting in Marine Meteorology", Yuhan Yang, Jing Wen, Furong Chen, Yutao Hao, Xiaobo Gao, Tao Jiang, Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater. , 2200521 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202200521.
 120. Current progress on power management systems for triboelectric nanogenerators", Tingshu Hu, Haifeng Wang, William Harmon, David Bamgboje, Zhong-Lin Wang, IEEE Transactions on Power Electronics, online (2022) https://doi.org/10.1109/TPEL.2022.3156871.
 121. 3D fully-enclosed triboelectric nanogenerator with bionic fish-like structure for harvesting hydrokinetic energy", Zhaoxu Jing, Jiacheng Zhang, Jianlong Wang, Mingkang Zhu, Xinxian Wang, Tinghai Cheng, Jianyang Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2022) https://doi.org/10.1007/s12274-022-4131-y.
 122. Underwater monitoring networks based on cabled-structured triboelectric nanogenerators", Yihan Zhang, Yingying Li, Renwei Cheng, Shen Shen, Jia Yi, Xiao Peng, Chuan Ning, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Research, 9809406 (2022) https://doi.org/10.34133/2022/9809406.
 123. Tribovoltaic Nanogenerators Based on MXene-Silicon Heterojunctions for Highly-Stable Self-Powered Speed, Displacement, Tension, Oscillation Angle, and Vibration Sensors", Xiongxin Luo, Lindong Liu, Yi-Chi Wang, Jiayu Li, Andy Berbille, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2113149 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202113149.
  Understanding contact electrification at water/polymer interface", Yang Nan, Jiajia Shao, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Reseach, 9861463 (2022) https://doi.org/10.34133/2022/9861463.
 124. Bioinspired Electron Polarization of Nanozyme with Human Self-generated Electric Field for Cancer Catalytic Therapy", Shuncheng Yao, Xinyang Zhao, Xueyu Wang, Tian Huang, Jiaming Zhang, Zeyu Zhang, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adma.202109568.
 125. Piezo-phototronic effect boosted catalysis in plasmonic bimetallic ZnO heterostructure with guided fermi level alignment", Y. Zhang, S. Wang, Y. Zhao, Y. Ding, Z. Zhang, T. Jiang, Z.L. Wang, L. Li, Materials Today Nano, 18, 100177 (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtnano.2022.100177.
 126. Ultrathin, transparent, and robust self-healing electronic skins for tactile and non-contact sensing", Ruiyuan Liu, Yue Lai, Shaoxin Li, Feng Wu,, Jianming Shao,, Di Liu, Xia Dong, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, in press (2022) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107056.
 127. High efficient constant-voltage triboelectric nanogenerator", Xinyuan Li, Chuguo Zhang, Yikui Gao, Zhihao Zhao, Yuexiao Hu, Ou Yang, Lu Liu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Energy & Environm. Science, online (2022) https://doi.org/10.1039/D1EE03961J.
 128. A Self-Powered Dual-Type Signal Vector Sensor for Smart Robotics and Automatic Vehicle", Shaoxin Li , Zhihao Zhao, Di Liu, Jie An, Yikui Gao, Linglin Zhou, Yanhong Li, Shengnan Cui, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online(2022) https://doi.org/10.1002/adma.202110363.
 129. Multi-Parameter Optimized Triboelectric Nanogenerator Based Self-Powered Sensor Network for Broadband Aeolian Vibration Online-Monitoring of Transmission Lines", Han Wu, Jiyu Wang, Zhiyi Wu, Shenglin Kang, Xuelian Wei, Hanqing Wang, Hao Luo, Lijun Yang, Ruijin Liao, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2103654 (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202103654.
 130. Large-scale fabrication of core-shell triboelectric braided fibers and power textiles for energy harvesting and plantar pressure monitoring", Yingying Li, Yihan Zhang, Jia Yi, Xiao Peng, Renwei Cheng, Chuan Ning, Feifan Sheng, Sen Wang, Kai Dong, Zhong Lin Wang, EcoMat, e12191 (2022) https://doi.org/10.1002/eom2.12191.
 131. Active-matrix sensing array assisted with machine-learning approach for lumbar degeneration disease diagnosis and postoperative assessment", Di Liu, Dongli Zhang, Siyu Zhou, Wei Li, Chengyu Li, Zhuoran Sun, Wei Tang & Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202113008.
 132. Sweat-permeable, biodegradable, transparent and self-powered chitosan-based electronic skin with ultrathin elastic gold nanofibers", Xiao Peng, Kai Dong, Yufei Zhang, Lili Wang, Chuanhui Wei, Tianmei Lv, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202112241.
 133. Highly Stable and Eco-friendly Marine Self-Charging Power Systems Composed of Conductive Polymer Supercapacitors with Seawater as an Electrolyte", Baofeng Zhang, Chuguo Zhang, Wei Yuan, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Yuexiao Hu, Linglin Zhou, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c22129.
 134. Ultrathin eardrum-inspired self-powered acoustic sensor for vocal synchronization recognition with the assistance of machine learning", Yang Jiang, Yufei Zhang, Chuan Ning, Qingqing Ji, Xiao Peng, Kai Dong and Zhong Lin Wang, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202106960.
 135. Piezo-Phototronic Effect Boosted Catalysis in Plasmonic Bimetallic ZnO Heterostructure with Guided Fermi Level Alignment", Yalong Zhang, Shaobo Wang, Yunchao Zhao, Yiming Ding, Zeyu Zhang, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Materials Today Nano, online (2022) https://doi.org/10.1016/j.mtnano.2022.100177.
 136. Non-destructive dimension measurement realized by integrating triboelectric pulse sensor into soft robotic gripper", Sheng Zhang, Baosen Zhang, Da Zhao, Qi Gao, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c10396.
 137. Fish-Wearable Data Snooping Platform for Underwater Energy Harvesting and Fish Behavior Monitoring", Xingling Wang, Yuxiang Shi, Peng Yang, Xinglin Tao, Shuyao Li, Rui Lei, Zhaoqi Liu, Zhong Lin Wang, Xiangyu Chen, Small, online (2022) https://doi.org/10.1002/smll.202107232.
 138. Seawater-Based Triboelectric Nanogenerators for Marine Anticorrosion", Chuguo Zhang, Baofeng Zhang, Wei Yuan, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interf., online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c23575.
 139. Advances in MEMS and Microfluidics-Based Energy Harvesting Technologies", M. A. Parvez Mahmud, Sajad Razavi Bazaz, Soroush Dabiri, Ali Abouei Mehrizi, Mohsen Asadnia, Majid Ebrahimi Warkiani, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, online (2022) https://doi.org/10.1002/admt.202101347.
 140. Helical Fiber Strain Sensor Based on Triboelectric Nanogenerators for Human Respiratory Monitoring", Chuan Ning, Renwei Cheng, Yang Jiang, Feifan Sheng, Jia Yi, Shen Shen, Yihan Zhang, Xiao Peng, Kai Dong, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) 10.1021/acsnano.1c09792.
 141. Flexible Film-Discharge-Switch Assisted Universal Power Management System for the Four Operation Modes of Triboelectric Nanogenerators", Wenjie Yan, Yuan Liu, Pengfei Chen, Leo N.Y. Cao, Jie An, Tao Jiang, Wei Tang, Baodong Chen, and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Mater., 2103677 (2022) https://doi.org/10.1002/aenm.202103677.
 142. Underwater Energy Harvesting and Sensing by Sweeping Out the Charges in an Electric Double Layer using an Oil Droplet", Huaifang Qin, Liang Xu, Shiquan Lin, Fei Zhan, Kai Dong, Kai Han, Huamei Wang, Yawei Feng, and Zhong Lin Wang, Advanced Funct. Mater., 2111662 (2022) https://doi.org/10.1002/adfm.202111662.
 143. Rehabilitation of Total Knee Arthroplasty by Integrating Conjoint Isometric Myodynamia and Real-Time Rotation Sensing System", Jianzhe Luo, Yusheng Li, Miao He, Ziming Wang, Chengyu Li, Di Liu, Jie An, Wenqing Xie, Yuqiong He, Wenfeng Xiao, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Wei Tang, Advanced Science, online (2022) https://doi.org/10.1002/advs.202105219.
 144. Stimulation of ambient energy generated electric field on crop plant growth", Xunjia Li, Jianjun Luo, Kai Han, Xue Shi, Zewei Ren, Yi Xi, Yibin Ying, Jianfeng Ping and Zhong Lin Wang, Nature food, online (2022) https://doi.org/10.1038/s43016-021-00449-9.
 145. Self-rebound cambered triboelectric nanogenerator for self-powered sensing in kinematical analytics and safety prejudgment", Yutao Hao, Xiaobo Gao, Ding Nan, Juan Pan, Yuhan Yang, Fangjing Xing, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2022) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c09096.
 146. Self-powered Sensing for Non-full Pipe Fluidic Flow Based on Triboelectric Nanogenerators", Siyang He, Zheng Wang, Xiaosong Zhang, Zitang Yuan, Yushan Sun, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. & Interf., online (2022) https://doi.org/10.1021/acsami.1c20509.
 147. Contact-electro-catalysis for the degradation of organic pollutants using pristine dielectric powders", Ziming Wang, Andy Berbille, Yawei Feng, Site Li, Laipan Zhu, Wei Tang& Zhong Lin Wang, Nature Communications, 13, 130 (2022) https://doi.org/10.1038/s41467-021-27789-1.
 148. Methods for correctly characterizing the output performance of nanogenerators", Jie An, Pengfei Chen, Chengyu Li, Fangming Li, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 93, 106884(2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106884.
 149. Electromagnetic Shielding Triboelectric Yarns for Human-Machine Interacting",  Shen Shen, Jia Yi, Renwei Cheng, Liyun Ma, Huimin Li, Feifan Sheng, Yihan Zhang, Chuang Ning, Hongbo Wang, Kai Dong, Zhong Lin Wang, Adv. Electronic Mater., online, early view https://doi.org/10.1002/aelm.202101130.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.