An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2021

Papers in 2021

 1. Irregular Wind Energy Harvesting by a Turbine Vent Triboelectric Nanogenerator and Its Application in a Self-Powered On-Site Industrial Monitoring System",Jianjun Zhang, Yanshuo Sun, Jin Yang, Tao Jiang, Wei Tang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 46, 55136–55144 (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06985.
 2. A hydrophobic self-repairing power textile for effective water droplet energy harvesting", Cuiying Ye, Di Liu, Xiao Peng, Yang Jiang, Renwei Cheng, Chuan Ning, Feifan Sheng, Yihan Zhang, Kai Dong, Zhong Lin Wang, ACS Nano, 15, 11, 18172–18181 (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06985.
 3. Reducing the Self-Discharge Rate of Supercapacitors by Suppressing Electron Transfer in the Electric Double Layer", Mingwei Shi, Zailei Zhang, Man Zhao, Xianmao Lu, and Zhong Lin Wang,Journal of The Electrochemical Society, 168 120548(2021) https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac44b9.
 4. Interaction Between Water Wave and Geometrical Structures of Floating Triboelectric Nanogenerators", Shuxing Xu, Guanlin Liu, Jinbiao Wang, Honggui Wen, Sheng Cao, Huilu Yao, Lingyu Wan, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., online(2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202103408.
 5. Electricity generation and self-powered sensing enabled by dynamic electric double layer at hydrogel-dielectric elastomer interfaces",  Luyao Jia, Zi Hao Guo, Longwei Li, Chongxiang Pan, Panpan Zhang, Fan Xu, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online(2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06950.
 6. Anisotropic carrier mobility from 2H monolayer WSe2", Ping Chen, Bensong Wan, Xianghua Kong, Yang Cheng, Kaihui Liu, Wei Ji, Zhong Lin Wang and Caofeng Pan, Adv. Mater., online(2021). https://doi.org/10.1002/adma.202108615.
 7. Tactile Tribotronic Reconfigurable p-n Junctions for Artificial Synapses", Mengmeng Jia1, Pengwen Guo1, Wei Wang, Aifang Yu, Yufei Zhang , Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Science Bulletin, online(2021). https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.12.014.
 8. On the expanded Maxwell’s equations for moving charged media system – General theory, mathematical solutions and applications in TENG", Zhong Lin Wang, Materials Today, online(2021). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.10.027.
 9. Hydrogels with Highly Concentrated Salt Solution as Electrolytes for Solid-State Supercapacitors with Suppressed Self-Discharge Rate",  Mingwei Shi, Wei Yang, Zailei Zhang, Man Zhao, Zhong Lin Wang, and Xianmao Lu, Journal of Materials Chemistry A , online(2021). https://doi.org/10.1039/D1TA08709F.
 10. Effects of Temperature on the Tribovoltaic Effect at Liquid-Solid Interfaces",  Mingli Zheng,Shiquan Lin,Laipan Zhu,Zhen Tang,Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Interfaces , 2101757(2021). https://doi.org/10.1002/admi.202101757
 11. Self-powered sensing for smart agriculture by electromagnetic-triboelectric hybrid generator",  Baosen Zhang, Sheng Zhang, Wenbo Li, Qi Gao, Da Zhao, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, ACS Nano, online (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08417.
 12. P-N Junction Based Direct-Current Triboelectric Nanogenerator by Conjunction of Tribovoltaic Effect and Photovoltaic Effect", Lele Ren, Aifang Yu, Wei Wang, Di Guo, Mengmeng Jia, Pengwen Guo, Yufei Zhang, Zhong Lin Wang, Junyi Zhai, Nano Lett., online (2021). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03922.
 13. Triboelectric nanogenerator with DC/AC optimal combination output for ozone and UV production", Yuqi Wang, Tian Huang, Qi Gao, Jianping Li, Jianming Wen, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Nano Research, online (2021). https://doi.org/10.1007/s12274-021-3956-0.
 14. Wearable, Breathable and Waterproof Triboelectric Nanogenerators for Harvesting Human Motion and Raindrop Energy", Wei Yuan, Chuguo Zhan, Baofeng Zha, Xuelian Wei, Ou Yang, Yuebo Liu, Lixia He, Shengnan Chui, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technology, early view (2021). https://doi.org/10.1002/admt.202101139.
 15. Tetrahedral-DNA Mediated Direct Quantification of Exosomes by Contact-electrification Effect", Peng Miao, Xiaoyi Ma, Lingjie Xie, Yuguo Tang, Zhen Wen and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 92, 106781 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106781.
 16. Triboelectric Nanogenerator Based on a Rotational Magnetic Ball for Harvesting Transmission Line Magnetic Energy", Xu Jin, Zhihao Yuan, Yapeng Shi, Yanggui Sun, Ruonan Li, Junhuan Chen, Longfei Wang, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater., online (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202108827.
 17. 3D-printed bearing structural triboelectric nanogenerator for intelligent vehicle monitoring", Jin Yang, Yanshuo Sun, Jianjun Zhang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Cell report Physcial Science, online 2021. https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2021.100666.
 18. High-voltage output triboelectric nanogenerator with DC/AC optimal combination method", Yuqi Wang, Tian Huang, Qi Gao, Jianping Li, Jianming Wen, Zhong Lin Wang, and Tinghai Cheng, Nano Research, online 2021. https://doi.org/10.1007/s12274-021-3956-0.
 19. Piezo-phototronic effect on photocatalysis, solar cells, photodetectors and light-emitting diodes", Baoying Dai, Gill M. Biesold, Meng Zhang, Haiyang Zou, Yong Ding, Zhong Lin Wang and Zhiqun Lin, Chem. Soc. Rev., 2021. Advance Article https://doi.org/10.1039/D1CS00506E.
 20. Theoretical model and optimal output of a cylindrical triboelectric nanogenerator", Xin Guo, Jiajia Shao, Morten Willatzen, Yi Yang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 92 106762 (2022). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106762.
 21. Irregular wind energy harvesting by turbine vent triboelectric nanogenerator and its application in self-powered on-site industrial monitoring system", Jianjun Zhang, Yanshuo Sun, Jin Yang, Tao Jiang, Wei Tang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interf., online (2021). https://doi.org/10.1021/acsami.1c16680.
 22. Mechanoluminescent hybrids from a natural resource for energy-related applications", Yawei Feng, Jiajia Han, Mengjiao Xu, Xi Liang, Tao Jiang, Hexing Li, and Zhong Lin Wang, InforMat., 3(11):1272-1284 (2021). https://doi:10.1002/inf2.12250.
 23. Blue Energy for Green Hydrogen Fuel: A Self-Powered Electrochemical Conversion System Driven by Triboelectric Nanogenerators", Yawei Feng, Jiajia Han, Mengjiao Xu, Xi Liang, Tao Jiang, Hexing Li, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2103143(2021) https://doi.org/10.1002/aenm.202103143.
 24. A Bioresorbable Dynamic Pressure Sensor for Cardiovascular Postoperative Care", Han Ouyang, Zhe Li, Min Gu, Yiran Hu, Lingling Xu, Dongjie Jiang, Sijing Cheng, Yang Zou, Yu Deng, Bojing Shi, Wei Hua, Yubo Fan, Zhou Li, Zhonglin Wang, Adv. Mater., 33, 2102302(2021) https://doi.org/10.1002/adma.202102302.
 25. Improving performance of triboelectric nanogenerators by dielectric enhancement effect", Shengnan Cui, Linglin Zhou, Di Liu, Shaoxin Li, Li Liu, Shengyang Chen, Zhihao Zhao, Wei Yuan, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Matter, online (2021) https://doi.org/10.1016/j.matt.2021.10.019.
 26. Flexible alternating current electroluminescence driven by triboelectric nanogenerator at low frequency (1 Hz) and its use in medical health self-powered monitoring", Yanshuo Sun, Laipan Zhu, Jin Yang, Jianjun Zhang, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Adv. optic. Mater., online (2021) https://doi.org/10.1002/adom.202101918.
 27. Rubik-Cube-Based Self-Powered Sensors and System: An Approach toward Smart Toys", Jiehui Xue, Wenyu Zhao, Xia Cao, Zhong Lin Wang, Adv. Func. Mater. online (2021) https://doi.org/10.1002/adfm.202107099.
 28. Noninvasive manipulation of cell adhesion for cell harvesting with piezoelectric composite film", Xingyi Wan, Xiaodi Zhang, Zhirong Liu, Jiaming Zhang, Zhou Li, Zhong Lin Wang and Linlin Li, Materials Today, 25, 101218 (2021) https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101218.
 29. Triboelectric Potential Tuned Dual-gate IGZO Transistor for Versatile Sensory Device", Feixia Tan, Yao Xiong, Jinran Yu, Yifei Wang, Yonghai Li, Yichen Wei, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 90, 106617 (2021), https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106617.
 30. Cell-Traction Triggered On-Demand Electrical Stimulation for Neuron-Like Differentiation", Zhirong Liu, Mingjun Cai, Xiaodi Zhang, Xin Yu, Shu Wang, Xingyi Wan, Zhong Lin Wang, Linlin Li, Adv. Mater., 2021 online https://doi.org/10.1002/adma.202106317.
 31. Wind-Driven Soft-Contact Rotary Triboelectric Nanogenerator Based on Rabbit Fur with High Performance and Durability for Smart Farming", Jiajia Han, Yawei Feng, Pengfei Chen, Xi Liang, Hao Pang, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2021, 2108580 https://doi.org/10.1002/adfm.202108580.
 32. Study of Contact Electrification at Liquid-Gas Interface", Fan Wang, Peng Yang, Xinglin Tao, Yuxiang Shi, Shuyao Li, Zhaoqi Liu, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2021, online https://doi.org/10.1021/acsnano.1c07158.
 33. Self-Powered High-Responsivity Photodetectors Enhanced by the Pyro-Phototronic Effect Based on a BaTiO3/GaN Heterojunction", Yueming Zhang, Jie Chen, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., 2021, online https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c03171.
 34. Design Optimization of Soft-Contact Freestanding Rotary Triboelectric Nanogenerator for High-Output Performance", Junhuan Chen, Xuelian Wei, Baocheng Wang, Ruonan Li, Yanggui Sun, Yating Peng, Zhiyi Wu, Peng Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2021, 2, 78-85 https://doi.org/10.1002/aenm.202102106.
 35. Breeze-driven triboelectric nanogenerator for wind energy harvesting and application in smart agriculture", Xiang Li, Yuying Cao, Xin Yu, Yuhong Xu, Yanfei Yang, Shiming Liu, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Applied Energy , 306 (2022) 117977 https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117977.
 36. A Self-Powered Early Warning Glove with Integrated ElasticArched Triboelectric Nanogenerator and Flexible Printed Circuit for Real-Time Safety Protection", Lulu Zu, Di Liu, Jiajia Shao, Yuan Liu, Sheng Shu, Chengyu Li, Xue Shi, Baodong Chen,* and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technol., 2021, 2100787 https://doi.org/10.1002/admt.202100787.
 37. Turbine Disk-Type Triboelectric Nanogenerator for Wind Energy Harvesting and Self-Powered Wild Fire Pre-Warning", Xiaobo Gao, Fangjing Xing, Feng Guo, Yuhan Yang, Yutao Hao, Jun Chen, Baodong Chen and Zhong Lin Wang, Materials Today Energy, 2021, online https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100867.
 38. Achieving Ultrarobust and Humidity-Resistant Triboelectric Nanogenerator by Dual-Capacitor Enhancement System", Linglin Zhou, Yikui Gao, Di Liu, Li Liu, Zhihao Zhao, Shaoxin Li, Wei Yuan, Shengnan Cui, Zhong Lin Wang, and Jie Wang, Adv. Energy Mater. 2021, 2101958 https://doi.org/10.1002/aenm.202101958.
 39. Interface inter-atomic electron-transition induced photon emission in contact-electrification", Ding Li, Cheng Xu, Yanjun Liao, Wenzhe Cai, Yongqiao Zhu, Zhong Lin Wang, Sci. Adv., 2021,7, eabj0349 https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj0349.
 40. Moisture induced electricity for self-powered microrobots", Yang Wang, Ming Dai, Heting Wu, Lin Xu, Tongtong Zhang, Wenshuai Chen, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy, 2021,90, 106499 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106499.
 41. Triboelectric Nanogenerator for Ocean Wave Graded Energy Harvesting and Condition Monitoring", Yuhong Xu, Weixiong Yang, Xiaohui Lu, Yanfei Yang, Jianping Li, Jianming Wen, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang,ACS Nano, 2021, online https://doi.org/10.1021/acsnano.1c05685.
 42. Mechanoluminescent hybrids from a natural resource for energy-related applications", Chunfeng Wang, Ronghua Ma, Dengfeng Peng, Xianhu Liu, Jing Li, Boru Jin, Aixian Shan, Yu Fu, Lin Dong, Wenchao Gao, Zhong Lin Wang, Caofeng Pan,InforMat, 2021, online https://doi.org/10.1002/inf2.12250.
 43. Magnetic energy harvesting of transmission lines by the swinging triboelectric nanogenerator", Zhihao Yuan, Xuelian Wei, Xu Jin, Yanggui Sun, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Materials Today Energy, 2021, 22, 100848 https://doi.org/10.1016/j.mtener.2021.100848.
 44. Triboelectric nanogenerator with mechanical switch and clamp circuit for low ripple output", Xin Yu, Zhenjie Wang, Da Zhao, Jianwei Ge, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2021, online https://doi.org/10.1007/s12274-021-3828-7.
 45. Self-Powered Smart Arm Training Band Sensor Based on Extremely Stretchable Hydrogel Conductors", Feifan Sheng, Jia Yi, Shen Shen, Renwei Cheng, Chuan Ning, Liyun, Ma, Xiao Peng, Yang Jiang, Tingting Wang, Cuiying Ye, Wen Deng,Kai Dong, Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. & Interf., 2021, online https://doi.org/10.1021/acsami.1c12378.
 46. Harvesting Multidirectional Breeze Energy and Self-Powered Intelligent Fire Detection Systems Based on Triboelectric Nanogenerator and Fluid-Dynamic Modeling", Xuemei Zhang, Jie Hu, Qianxi Yang, Hongmei Yang, Huake Yang, Qianying Li, Xiaochuan Li, Chenguo Hu, Yi Xi, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater. 2021, 2106527 https://doi.org/10.1002/adfm.202106527.
 47. Triboelectric Polymer with High Thermal Charge Stability for Harvesting Energy from 200 °C Flowing Air", Xinglin Tao, Shuyao Li, Yuxiang Shi, Xingling Wang, Jingwen Tian, Zhaoqi Liu, Peng Yang, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater. 2021, 2106082 https://doi.org/10.1002/adfm.202106082.
 48. Flexible Seaweed-Like Triboelectric Nanogenerator as a Wave Energy Harvester Powering Marine Internet of Things", Yan Wang, Xiangyu Liu, Yawei Wang, Hao Wang, He Wang, Steven L. Zhang, Tiancong Zhao, Minyi Xu, and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2021,online https://doi.org/10.1021/acsnano.1c05127.
 49. Self-Healing and Elastic Triboelectric Nanogenerators for Muscle Motion Monitoring and Photothermal Treatment", Dan Yang, Yufeng Ni, Xinxin Kong, Shuyao Li, Xiangyu Chen, Liqun Zhang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2021,online https://doi.org/10.1021/acsnano.1c04384
 50. From contact electrification to triboelectric nanogenerators", Zhong Lin Wang, Reports on Progress in Physics, 2021, 84 096502 (68pp). https://doi.org/10.1088/1361-6633/ac0a50.
 51. Quantifying Contact-Electrification Induced Charge Transfer on a Liquid Droplet after Contacting with a Liquid or Solid", Zhen Tang, Shiquan Lin, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2021, 2102886. https://doi.org/10.1002/adma.202102886.
 52. Segmented Swing-Structured Fur-Based Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Blue Energy toward Marine Environmental Applications", Hao Pang, Yawei Feng, Jie An, Pengfei Chen, Jiajia Han, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2021, 2106398. https://doi.org/10.1002/adfm.202106398.
 53. Advances of High-Performance Triboelectric Nanogenerators for Blue Energy Harvesting", Huamei Wang, Liang Xu, and Zhonglin Wang, Nanoenergy Adv., 2021, 1, 32–57. https://doi.org/10.3390/nanoenergyadv1010003.
 54. Triboelectric Nanogenerator as a Probe for Measuring the Charge Transfer between Liquid and Solid Surfaces",  Jinyang Zhang, Shiquan Lin, Mingli Zheng, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2021) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c04903.
 55. Triboelectric Nanogenerator-enabled Multifunctional Structural Elements for Next Generation Civil Infrastructure Monitoring Systems",  Qianyun Zhang, Kaveh Barri, Sadra Rahimi Kari, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi, Adv. Func. Mater., online (2021) https://doi.org/10.1002/adfm.202105825
 56. Unraveling the Mechanoluminescence Process of Manganese-Doped Zinc Sulfide: Pressure-Induced Red-Shift and Anomalous Intensity Change",  Li Zhang, Kaiyuan Shi, Yanlong Wang, Lei Su, Guoqiang Yang, Bolong Huang, Jun Kong, Xiao Dong, and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 85 106005 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106005
 57. Textile Triboelectric Nanogenerators Simultaneously Harvesting Multiple “High-Entropy” Kinetic Energies", Xue Chao Gang, Zi Hao Guo, Zi Feng Cong, Jing Wang, Caiyun Chang, Chongxiang Pan, Xiong Pu and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interf., 13, 20145–20152 (2021) https://doi.org/10.1021/acsami.1c03250
 58. All-Weather Droplet-Based Triboelectric Nanogenerator for Wave Energy Harvesting", Xuelian Wei, Chuguo Zhang, Zhihao Zhao, Wei Yuan, Zhiyi Wu, Jie Wang, Zhong Lin Wang, ACS Nano, online(2021) https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02790
 59. Sliding Triboelectric Circular Motion Sensor with Real-Time Hardware Processing", Zhijie Xie, Zhenghui Zeng, Fei Yang, Jingliang Lv, Yu Wang, Rensuan Wu, Jiaxiu Liu, Zhong Lin Wang, and Tinghai Cheng, Adv. Mater. Technol., 2100655 (2021) https://doi.org/10.1002/admt.202100655.
 60. Selection rules of triboelectric materials for direct-current triboelectric nanogenerator", Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Di Liu, Yanhong Li, Yikui Gao, Yuebo Liu, Yejing Dai, Jie Wang & Zhong Lin Wang, Nature Communications, 12, Article number: 4686 (2021) https://doi.org/10.1038/s41467-021-25046-z.
 61. Eco-friendly and recyclable all cellulose triboelectric nanogenerator and self-powered interactive interface", Jintao Zhang, Sanming Hu, Zhijun Shi, Yifei Wang, Yanqiang Lei, Jing Han, Yao Xiong, Jia Sun, Li Zheng, Qijun Sun, Guang Yang, ZhongLin Wang, Nano Energy, 89, 106354 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106354.
 62. Reversal of triboelectric charges on sol– gel oxide films annealed at different temperatures", Yongqiao Zhu, Shiquan Lin, Wenchao Gao, Miao Zhang, Dawei Li, Peizhong Feng, Cheng Xu, and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 118, 243902 (2021) https://doi.org/10.1063/5.0055312
 63. Effects of Oxygen Vacancies and Cation Valence States on the Triboelectric Property of Substoichiometric Oxide Films", Yongqiao Zhu, Shiquan Lin, Wenchao Gao, Miao Zhang, Chaogui Yang, Peizhong Feng, Cheng Xu, and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces ; online (2021) https://doi.org/10.1021/acsami.1c09248.
 64. Enhancing Output Performance of Triboelectric Nanogenerator via Charge Clamping", Jianlong Wang, Xin Yu, Da Zhao, Yang Yu, Qi Gao, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater.; 2101356 (2021) https://doi.org/10.1002/aenm.202101356.
 65. Universal equivalent circuit model and verification of current source for triboelectric nanogenerator", Da Zhao, Xin Yu, Zhenjie Wang, Jianlong Wang, Xiang Li, Zhong Lin Wang, Tinghai Cheng, Nano Energy, 89, 106335 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106335.
 66. Energy from greenhouse plastic films", Hao Wang, Maoyuan Zhang, Ze Yang, Zhaozheng Wang, Xu Liu, Yijia Lu, Linhong Ji, Zhong Lin Wang, Jia Cheng, Nano Energy, 89, 106328 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106328.
 67. A Mobile and Self-Powered Micro-Flow Pump Based on Triboelectricity Driven Electroosmosis", Jianfeng Sun, Lingjun Zhang, Zhongjie Li, Qian Tang, Jie Chen, YingZhou Huang, Chenguo Hu, Hengyu Guo, Yan Peng, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2102765 (2021). https://doi.org/10.1002/adma.202102765.
 68. Active-Sensing Epidermal Stretchable Bioelectronic Patch for Noninvasive, Conformal, and Wireless Tendon Monitoring", Sheng Shu, Jie An, Pengfei Chen, Di Liu, Ziming Wang, Chengyu Li, Shuangzhe Zhang , Yuan Liu, Jianzhe Luo, Lulu Zu, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, AAAS Research, 2021, Article ID 9783432, https://doi.org/10.34133/2021/9783432.
 69. Elastic-Connection and Soft-Contact Triboelectric Nanogenerator with Superior Durability and Eciency", Zhiming Lin, Binbin Zhang, Yiyuan Xie, Zhiyi Wu, Jin Yang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2105237 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202105237.
 70. Bioinspired Triboelectric Soft Robot Driven by Mechanical Energy", Yuan Liu, Baodong Chen, Wei Li, Lulu Zu, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2104770 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202104770.
 71. Swing-Structured Triboelectric–Electromagnetic Hybridized Nanogenerator for Breeze Wind Energy Harvesting", Pinjing Lu, Hao Pang, Jie Ren, Yawei Feng, Jie An, Xi Liang, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technol., 2100496 (2021). https://doi.org/10.1002/admt.202100496.
 72. Self-powered mobile sterilization and infection control system",Jianjun Luo, Kai Han, Xueqiang Wu, Huaihong Cai, Tao Jiang, Haibo Zhou, ZhongLin Wang, Nano Energy, 88, 106313 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106313.
 73. A Flexible Multifunctional Triboelectric Nanogenerator Based on MXene/PVA Hydrogel", Xiongxin Luo, Laipan Zhu, Yi-Chi Wang, Jiayu Li, Jiajia Nie, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2104928 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202104928.
 74. Dynamically Crosslinked Dry Ion-Conducting Elastomers for Soft Iontronics", Panpan Zhang, Wenbin Guo, Zi Hao Guo, Yuan Ma, Lei Gao, Zifeng Cong, Xue Jiao Zhao, Lijie Qiao, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2101396 (2021). https://doi.org/10.1002/adma.202101396.
 75. Multifunctional Self-Charging Electrochromic Supercapacitors Driven by Direct-Current Triboelectric Nanogenerators", Wenbin Guo, Zifeng Cong, Zi Hao Guo, Panpan Zhang, Yanghui Chen, Weiguo Hu,* Zhong Lin Wang,* and Xiong Pu, Adv. Funct. Mater., 2104348 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202104348.
 76. Real-Time and Online Lubricating Oil Condition Monitoring Enabled by Triboelectric Nanogenerator", Jun Zhao, Di Wang, Fan Zhang, Yuan Liu, Baodong Chen, Zhong Lin Wang, Jinshan Pan, Roland Larsson, and Yijun Shi, ACS Nano., online (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c02980.
 77. Improved Output Performance of Direct-Current Triboelectric Nanogenerator through Field Enhancing Breakdown Effect", Shengyang Chen, Di Liu, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Shengnan Cui, Yikui Gao, Yanhong Li, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Adv. Mater. Technol., 2100195 (2021). https://doi.org/10.1002/admt.202100195.
 78. All-Nanofiber Self-Powered Skin-Interfaced Real-Time Respiratory Monitoring System for Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome Diagnosing", Xiao Peng, Kai Dong, Chuan Ning, Renwei Cheng, Jia Yi, Yihan Zhang, Feifan Sheng, Zhiyi Wu, Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2103559 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202103559.
 79. Water-Wave Driven Route Avoidance Warning System for Wireless Ocean Navigation", Zewei Ren, Xi Liang, Di Liu, Xunjia Li, Jianfeng Ping, Ziming Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2101116 (2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202101116.
 80. Contact Electrification at the Liquid−Solid Interface", Shiquan Lin, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Chem. Rev.,online (2021). https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00176.
 81. Fully Fabric‑Based Triboelectric Nanogenerators as Self‑Powered Human–Machine Interactive Keyboards", Jia Yi, Kai Dong, Shen Shen, Yang Jiang, Xiao Peng, Cuiying Ye, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Lett.,13, 103 (2021). https://doi.org/10.1007/ s40820-021-00621-7.
 82. Scalable fabrication of stretchable and washable textile triboelectric nanogenerators as constant power sources for wearable electronics", FanXu, Shanshan Dong, Guoxu Liu, Chongxiang Pan, Zi Hao Guo,Wenbin Guo, Longwei Lia, Yanping Liu, Chi Zhang, Xiong Pu, Zhong LinWang, Nano Energy, 88, 106247 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106247.
 83. Piezoelectric Nanogenerators Derived Self-Powered Sensors for Multifunctional Applications and Artificial Intelligence", Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoxiao Zhu, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2102983 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202102983.
 84. Acid and Alkali-Resistant Textile Triboelectric Nanogenerator as a Smart Protective Suit for Liquid Energy Harvesting and Self-Powered Monitoring in High-Risk Environments", Liyun Ma, Ronghui Wu, Aniruddha Patil, Jia Yi, Di Liu, Xuwei Fan, Feifan Sheng, Yifan Zhang, Sai Liu, Shen Shen, Jun Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2102963 (2021). https://doi.org/10.1002/adfm.202102963.
 85. Rationally Segmented Triboelectric Nanogenerator with Constant Direct-Current Output and Low Crest Factor", Pengfei Chen, Jie An, Renwei Cheng, Sheng Shu, Andy Berbille, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., Accepted (2021). https://doi.org/10.1039/D1EE01382C.
 86. Power Management and Reaction Optimization for a Self-Powered Electrochemical System Driven by a Triboelectric Nanogenerator", Yawei Feng, Xi Liang, Jiajia Han, Kai Han, Tao Jiang, Hexing Li, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., Articles ASAP (2021). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c01152.
 87. Advanced 3D printing-based triboelectric nanogenerator for mechanical energy harvesting and self-powered sensing", Baodong Chen, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Materials Today, Articles ASAP (2021). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.05.017.
 88. Detecting the Liquid−Solid Contact Electrification Charges in a Liquid Environment", Shiquan Lin, Mingli Zheng, and Zhong Lin Wang, The Journal of Physical Chemistry C, Articles ASAP (2021). https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c03483.
 89. Flexible Textile Direct-Current Generator Based on the Tribovoltaic Effect at Dynamic Metal-Semiconducting Polymer Interfaces", Jia Meng, Zi Hao Guo, Chongxiang Pan, Luyao Wang, Caiyun Chang, Longwei Li, Xiong Pu, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Lett., 6, 2442−2450 (2021). https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c00288.
 90. Reversal of triboelectric charges on sol–gel oxide films annealed at different temperatures", Yongqiao Zhu, Shiquan Lin, Wenchao Gao, Miao Zhang, Dawei Li, Peizhong Feng, Cheng Xu, and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 118, 243902 (2021). https://doi.org/10.1063/5.0055312.
 91. Electroactive Biomaterials and Systems for Cell Fate Determination and Tissue Regeneration: Design and Applications", Zhirong Liu, Xingyi Wan, Zhong Lin Wang, and Linlin Li, Adv. Mater., 2007429 (2021). https://doi.org/10.1002/adma.202007429.
 92. Breeze-Wind-Energy-Powered Autonomous Wireless Anemometer Based on Rolling Contact-Electrification", Xianpeng Fu, Shaohang Xu, Yuyu Gao, Xiaohan Zhang, Guoxu Liu, Han Zhou, Yi Lv, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Lett., 6, 2343−2350 (2021). https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c00704.
 93. Recent progress in blue energy harvesting for powering distributed sensors in ocean", Tiancong Zhao, Minyi Xu, Xiu Xiao, Yong Ma, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 88, 106199 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106199.
 94. Auto-Switching Self-Powered System for Efficient Broad-Band Wind Energy Harvesting Based on Dual-Rotation Shaft Triboelectric Nanogenerator", Shun Yong, Jiyu Wang, Lijun Yang, Hanqing Wang, Hao Luo, Ruijin Liao, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2101194 (2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202101194.
 95. Smart textile triboelectric nanogenerators: Current status and perspectives", Kai Dong , Youfan Hu, Jin Yang, Sang‑Woo Kim, Weiguo Hu, and Zhong Lin Wang, MRS BULLETIN, 46 online (2021). https://doi.org/10.1557/s43577-021-00123-2.
 96. Effect of Photo-Excitation on Contact Electrification at Liquid−Solid Interface", Xinglin Tao, Jinhui Nie, Shuyao Li, Yuxiang Shi, Shiquan Lin, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, ACS nano, online (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.1c03358.
 97. Studying of contact electrification and electron transfer at liquid-liquid interface", Xiuzhong Zhao, Xiao Lu, Qiwei Zheng, Lin Fang, Li Zheng, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 87, 106191 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106191.
 98. Electronic View of Triboelectric Nanogenerator for EnergyHarvesting: Mechanisms and Applications", Qiuyang Lu, Mingzi Sun, Bolong Huang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Susta inability Res., 2, 2000087 (2021). https://doi.org/10.1002/aesr.202000087.
 99. 2D Materials as Effective Cantilever Piezoelectric Nano Energy Harvesters", Yang Nan, Dan Tan, Jiajia Shao, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Lett., 6, 2313−2319 (2021). https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c00901.
 100. Active resonance triboelectric nanogeneratorfor harvesting omnidirectional water-wave energy", Chuguo Zhang, Lixia He, Linglin Zhou, Ou Yang, Wei Yuan, Xuelian Wei, Yuebo Liu, Liang Lu, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, Joule, 5, 1-11 (2021). https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.04.016.
 101. Bandgap Modulation in BP Field Effect Transistor and Its Applications", Fanqing Zhang, Jinran Yu, Jia Sun, Qijun Sun, and Zhong Lin Wang, Adv. Electron. Mater., 2100228 (2021). https://doi.org/10.1002/aelm.202100228.
 102. Differentiation of Multiple Mechanical Stimuli by a Flexible Sensor Using a Dual-Interdigital-Electrode Layout for Bodily Kinesthetic Identification", Xin Li, Jinwei Cao, Huayang Li, Pengtao Yu, Youjun Fan, Yuchuan Xiao, Yiming Yin, Xuejiao Zhao, Zhong Lin Wang, and Guang Zhu, ACS Appl. Mater. Interfaces., (2021). https://doi.org/10.1021/acsami.1c05572.
 103. Emerging nanogenerators: Powering the Internet of Things by high entropy energy", Ya Yang and Zhong Lin Wang, iScience, 24, 102358 (2021). https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102358.
 104. Regulating random mechanical motion using the principle of auto-winding mechanical watch for driving TENG with constant AC output – An approach for efficient usage of high entropy energy", Gaofa He, Yingjin Luo, Yuan Zhai, Ying Wu, Jing You, Rui Lu, Shaokun Zeng, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 87, 106195 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106195.
 105. Dynamic real-time imaging of living cell traction force by piezo-phototronic light nano-antenna array", Qiang Zheng, Mingzeng Peng, Zhuo Liu, Shuyu Li, Rongcheng Han, Han Ouyang, Yubo Fan , Caofeng Pan, Weiguo Hu, Junyi Zhai, Zhou Li, Zhong Lin Wang, Sci. Adv., 7 : eabe7738 (2021). https://doi.org/10.1126/sciadv.abe7738.
 106. Recent Advances in Self-Powered Electrochemical Systems", Linglin Zhou, Di Liu, Li Liu, Lixia He, Xia Cao, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, Research, 2021, Article ID 4673028. https://doi.org/10.34133/2021/4673028.
 107. Scanning triboelectric nanogenerator as a nanoscale probe for measuring local surface charge density on a dielectric film", Shiquan Lin and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett., 118, 193901 (2021); doi: 10.1063/5.0051522
 108. Biomimetic Hairy Whiskers for Robotic Skin T actility", Jie An, Pengfei Chen, Ziming Wang, Andy Berbille, Hao Pang, Yang Jiang, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. , 2101891 (2021). https://doi.org/10.1002/adma.202101891.
 109. High-Electrification Performance and Mechanism of a Water−Solid Mode Triboelectric Nanogenerator ", Jing You, Jiajia Shao, Yahua He, Frank Fei Yun, Khay Wai See, Zhong Lin Wang, and Xiaolin Wang, ACS Nano, online. Publication Date: April 29, 2021. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c00795.
 110. Multifunctional meta-tribomaterial nanogenerators for energy harvesting and active sensing", Kaveh Barri, Pengcheng Jiao, Qianyun Zhang, Jun Chen, Zhong Lin Wang, Amir H. Alavi, Nano Energy, 86, 106074(2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106074.
 111. Improved Output Performance of Triboelectric Nanogenerator by Fast Accumulation Process of Surface Charges", Yanhong Li, Zhihao Zhao, Lu Liu, Linglin Zhou, Di Liu, Shaoxin Li, Shengyang Chen, Yejing Dai, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2021, 11, 2100050(2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202100050.
 112. Enhanced Heat Dissipation in Gallium Nitride-Based Light-Emitting Diodes by Piezo-phototronic Effect", Qi Guo, Ding Li, Qilin Hua, Keyu Ji, Wenhong Sun, Weiguo Hu, and Zhong Lin Wang, Nano Lettersnics Letters, online (2021). https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.1c00999.
 113. Triboelectric nanogenerator with double rocker structure design for ultra-low-frequency wave full-stroke energy harvesting", Yanfei Yang, Xin Yu, Lixia Meng, Xiang Li, Yuhong Xu, Tinghai Cheng, Shiming Liu, Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 46,101338 (2021). https://doi.org/10.1016/j.eml.2021.101338.
 114. High output direct-current power fabrics based on the air breakdown effect", Renwei Cheng, Kai Dong, Pengfei Chen, Chuan Ning, Xiao Peng, Yihan Zhang, Di Liu and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., 14, 2460 (2021). https://doi.org/10.1039/d1ee00059d.
 115. Contribution of Ferromagnetic Medium to the Output of Triboelectric Nanogenerators Derived from Maxwell’s Equations", Yahui Li, Guizhong Li, Penglei Zhang, Haodong Zhang, Chao Ren, Xian Shi, Han Cai, Yanxin Zhang, Yusen Wang, Zhanfeng Guo, Hongfang Li, Guifu Ding, Haogang Cai, Zhuoqing Yang, Chi Zhang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2003921 (2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202003921.
 116. Dual-mode thermal-regulating and self-powered pressure sensing hybrid smart fibers", Chuan Ning, Kai Dong, Wenchao Gao, Feifan Sheng, Renwei Cheng, Yang Jiang, Jia Yi, Cuiying Ye, Xiao Peng, ZhongLin Wang, Chemical Engineering Journal, 420, 129650 (2021). https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129650.
 117. A Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Nanogenerator with Broadband Working Range for Wind Energy Harvesting and a Self-Powered Wind Speed Sensor", Cuiying Ye, Kai Dong, Jie An, Jia Yi, Xiao Peng, Chuan Ning, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Letters, 6, 4, 1490-1499 (2021). https://doi. org/10.1021/acsenergylett.1c00368.
 118. Harvesting Wind Energy by a Triboelectric Nanogenerator for an Intelligent High-Speed Train System", Chuguo Zhang, Yuebo Liu, Baofeng Zhang, Ou Yang, Wei Yuan, Lixia He, Xuelian Wei, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Energy Letters, 6, 4, 1490-1499 (2021). https://doi. org/10.1021/acsenergylett.1c00368.
 119. Fully Fabric‑Based Triboelectric Nanogenerators as Self‑Powered Human–Machine Interactive Keyboards", Jia Yi, Kai Dong, Shen Shen, Yang Jiang, Xiao Peng, Cuiying Ye, Zhong Lin Wang, Nano-Micro Lett., 13, 103 (2021). https://doi. org/10. 1007/s40820- 021- 00621-7.
 120. TENG-Bot: Triboelectric nanogenerator powered soft robot made of uni-directional dielectric elastomer", Wenjie Sun, Bo Li, Fei Zhang, Chunlong Fang, Yanjun Lu, Xing Gao, Chongjing Cao,Guimin Chen, Chi Zhang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 85, 106012 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106012
 121. Selective recovery of precious metals through photocatalysis", Yao Chen, Mengjiao Xu, Jieya Wen, Yu Wan, Qingfei Zhao, Xia Cao, Yong Ding, Zhong Lin Wang, Hexing Li and Zhenfeng Bian, Nat. Sustain.,  (2021). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00697-4.
 122. A robust rolling-mode direct-current triboelectric nanogenerator arising from electrostatic breakdown effect", Yikui Gao, Di Liu, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Xing Yin, Shengyang Chen, Zhong Lin Wang, Jie Wang, Nano Energy, 85, 106014 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.106014.
 123. SmartWearable Sensors Based on Triboelectric Nanogenerator for Personal Healthcare Monitoring", Ruonan Li, Xuelian Wei, Jiahui Xu, Junhuan Chen, Bin Li, Zhiyi Wu, and Zhong Lin Wang, Micromachines, 12, 352 (2021). https://doi.org/10.3390/mi12040352.
 124. Bioinspired mechano-photonic artificial synapse based on graphene/MoS2 heterostructure", Jinran Yu, Xixi Yang, Guoyun Gao, Yao Xiong, Yifei Wang, Jing Han, Youhui Chen, Huai Zhang, Qijun Sun, Zhong Lin Wang,Sci. Adv.,7 : eabd9117 (2021) https://doi.org/10.1126/sciadv.abd9117.
 125. The Triboelectric Nanogenerator as an Innovative Technology toward Intelligent Sports", Jianjun Luo, Wenchao Gao, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2004178 (2021) https://doi.org/10.1002/adma.202004178.
 126. Self-powered electro-tactile system for virtual tactile experiences", Yuxiang Shi, Fan Wang, Jingwen Tian, Shuyao Li, Engang Fu , Jinhui Nie, Rui Lei , Yafei Ding, Xiangyu Chen, Zhong Lin Wang, Sci. Adv., 7 : eabe2943 (2021) https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abe2943.
 127. Triboelectric Nanogenerator Ion Mobility−Mass Spectrometry for In-Depth Lipid Annotation", Marcos Bouza, Yafeng Li, Aurelia C. Wang, Zhong Lin Wang, and Facundo M. Fernández, Anal. Chem., in press (2021) https://dx.doi.org/10.1021/acs.analchem.0c05145.
 128. Vibration behavior and excitation mechanism of ultra-stretchable triboelectric nanogenerator for wind energy harvesting", Zewei Ren, Ziming Wang, Fan Wang, Site Li, Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, in press (2021) https://doi.org/10.1016/j.eml.2021.101285.
 129. Understanding contact electrification at liquid–solid interfaces from surface electronic structure", Mingzi Sun, Qiuyang Lu, Zhong Lin Wang & Bolong Huang, Nature Comunications, 12:1752 (2021) https://doi.org/10.1038/s41467-021-22005-6.
 130. Self-powered ammonia synthesis under ambient conditions via N2 discharge driven by Tesla turbine triboelectric nanogenerators", Kai Han, Jianjun Luo, Jian Chen, Baodong Chen, Liang Xu, Yawei Feng, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Microsystems & Nanoengineering, 7:7 (2021). https://doi.org/10.1038/s41378-020-00235-w
 131. Materials and technologies for multifunctional, flexible or integrated supercapacitors and batteries", Wenbin Fu, Kostiantyn Turcheniuk, Olga Naumov, Roman Mysyk, Fujia Wang, Michael Liu, Doyoub Kim, Xiaolei Ren, Alexandre Magasinski, Minghao Yu, Xinliang Feng, Zhong Lin Wang, Gleb Yushin, Materials Today, online (2021) https://doi.org/10.1016/j.mattod.2021.01.026.
 132. Designing Rules and Optimization of Triboelectric Nanogenerator Arrays", Jiajia Shao, Yi Yang, Ou Yang, Jie Wang, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater.; 210065 (2021) https://doi.org/10.1002/aenm.202100065.
 133. Triboelectric nanogenerators for human-health care", Hao Wang, Jia Cheng, Zhaozheng Wang, Linhong Ji , Zhong Lin Wang, Science Bulletin 66, 490–511 (2021) https://doi.org/10.1016/j.scib.2020.10.002.
 134. Contact-electrification-activated artificial afferents at femtojoule energy", Jinran Yu, Guoyun Gao, Jinrong Huang, Xixi Yang, Jing Han, Huai Zhang, Youhui Chen, Chunlin Zhao, Qijun Sun & Zhong Lin Wang, Nature Communications, 12:1581 (2021) https://doi.org/10.1038/s41467-021-21890-1.
 135. Multifunctional Coaxial Energy Fiber toward Energy Harvesting, Storage, and Utilization", Jing Han, Chongyang Xu, Jintao Zhang, Nuo Xu, Yao Xiong, Xiaole Cao, Yuchen Liang, Li Zheng, Jia Sun, Junyi Zhai, Qijun Sun, and Zhong Lin Wang, ACS Nano,  15, 1, 1597–1607 (2021). https://doi.org/10.1021/acsnano.0c09146.
 136. Paper-based triboelectric nanogenerators and their applications: a review", Jing Han, Nuo Xu, Yuchen Liang, Mei Ding, Junyi Zhai, Qijun Sun and Zhong Lin Wang, Beilstein J. Nanotechnol. 12, 151–171 (2021). https://doi.org/10.3762/bjnano.12.12.
 137. Soft triboelectric nanogenerators for mechanical energy scavenging and self-powered sensors", Yiding Song, Nan Wang, Chaosheng Hu, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy, 84, 105919 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105919
 138. Triboelectric Rotary Motion Sensor for Industrial-Grade Speed and Angle Monitoring", Xiaosong Zhang, Qi Gao, Qiang Gao, Xin Yu, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, Sensors, 21, 1713 (2021).
  https://doi.org/10.3390/s21051713
 139. Advances in piezotronic transistors and piezotronics", Longfei Wang, Zhong Lin Wang, Nano Today, 37 101108 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nantod.2021.101108.
 140. Free‐Fixed Rotational Triboelectric Nanogenerator for Self‐Powered Real‐Time Wheel Monitoring", Long Jin, Steven L. Zhang, Sixing Xu, Hengyu Guo, Weiqing Yang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. Technol. 2000918(2021) https://doi.org/10.1002/admt.202000918.
 141. Generalized Weisskopf-Wigner model of triboelectroluminescence", Lok C. Lew Yan Voon, Javier E. Hasbun, Morten Willatzen, Zhong L. Wang, EcoMat., 1–11(2021) https://doi.org/10.1002/eom2.12086.
 142. Stretchable negative Poisson’s ratio yarn for triboelectric nanogenerator for environmental energy harvesting and self-powered sensor", Lijun Chen, Chaoyu Chen, Long Jin, Hengyu Guo, Aurelia Chi Wang, Fanggang Ning, Qiaoli Xu, Zhaoqun Du, Fumei Wang and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., Advance Article(2021) https://doi.org/10.1039/D0EE02777D.
 143. Magnetic switch structured triboelectric nanogenerator for continuous and regular harvesting of wind energy", Shiming Liu, Xiang Li, Yuqi Wang, Yanfei Yang, Lixia Meng, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Nano Energy 83, 105851(2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105851.
 144. Power Backpack for Energy Harvesting and Reduced Load Impact", Ze Yang, Yiyong Yang, Fan Liu, Zhaozheng Wang, Yinbo Li, Jiahao Qiu, Xuan Xiao, Zhiwei Li, Yijia Lu, Linhong Ji, Zhong Lin Wang, and Jia Cheng, ACS Nano, published online (2021) https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c07498.
 145. Towards smart cities powered by nanogenerators: Bibliometric and machine learning–based analysis", Avinash Alagumalai, Omid Mahian, Mortaza Aghbashlo, Meisam Tabatabaei, Somchai Wongwises, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 83, 105844 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105844.
 146. Spherical triboelectric nanogenerator based on spring-assisted swing structure for effective water wave energy harvesting", Xi Liang, Zhirong Liu, Yawei Feng, Jiajia Han, Linlin Li, Jie An, Pengfei Chen, Tao Jiang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 83, 105836 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105836.
 147. Photovoltaic effect and tribovoltaic effect at liquid-semiconductor interface", Mingli Zheng, Shiquan Lin, Zhen Tang, Yawei Feng, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 83, 105810 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105810.
 148. Multibit tribotronic nonvolatile memory based on van der Waals heterostructures", Mengmeng Jia, Jinran Yu, Yudong Liu, Pengwen Guo, Ying Lei, Wei Wang, Aifang Yu, Yaxing Zhu, Qijun Sun, Junyi Zhai, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 83, 105785 (2021) https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2021.105785.
 149. Self-powered ammonia synthesis under ambient conditions via N2 discharge driven by Tesla turbine triboelectric nanogenerators", Kai Han, Jianjun Luo, Jian Chen, Baodong Chen, Liang Xu, Yawei Feng, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Microsystems & Nanoengineering, 7, 7 (2021) https://doi.org/10.1038/s41378-020-00235-w.
 150. Super-Durable, Low-Wear, and High-Performance Fur-Brush Triboelectric Nanogenerator for Wind and Water Energy Harvesting for Smart Agriculture", Pengfei Chen, Jie An, Sheng Shu, Renwei Cheng, Jinhui Nie, Tao Jiang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2003066 (2021). https://doi.org/10.1002/aenm.202003066.
 151. Gravity triboelectric nanogenerator for the steady harvesting of natural wind energy", Yuqi Wang, Xin Yu, Mengfei Yin, Jianlong Wang, Qi Gao, Yang Yu, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 82, 105740 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105740.
 152. Artificial tactile peripheral nervous system supported by self-powered transducers", Libo Chen, Chenyu Wen, Shi-Li Zhang, Zhong Lin Wang, Zhi-Bin Zhang, Nano Energy, 82, 105680 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105680.
 153. Piezotronic and piezo-phototronic effects of atomically-thin ZnO nanosheets", Chunhua An, Hui Qi, Longfei Wang, Xing Fu, Aochen Wang, Zhong Lin Wang, Jing Liu, Nano Energy, 82, 105653 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105653.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.