An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2020

Papers in 2020

 1. Hugely enhanced output power of directcurrent triboelectric nanogenerators by using electrostatic breakdown effect", Di Liu, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Xing Yin, Zhiying Yi, Chunlei Zhang, Xinyuan Li, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 5(7): 2000289 (2020). https://doi.org/10.1002/admt.202000289.
 2. Surface charge density of triboelectric nanogenerators: theoretical boundary and optimization methodology", Chunlei Zhang, Linglin Zhou, Ping Cheng, Xing Yin, Di Liu, Xinyuan Li, Hengyu Guo,  Zhong Lin Wang, Jie Wang, Applied Materials Today, 18, 100496 (2020). https://doi.org/10.1016/j.apmt.2019.100496.
  Artificial tactile peripheral nervous system supported by self-powered transducers", Libo Chen, Chenyu Wen, Shi-Li Zhang, Zhong Lin Wang, Zhi-Bin Zhang, Nano Energy 82, 105680 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105680.
 3. Piezotronic and piezo-phototronic effects of atomically-thin ZnO nanosheets", Chunhua An, Hui Qi, Longfei Wang, Xing Fu, Aochen Wang, Zhong Lin Wang, Jing Liu, Nano Energy 82, 105653 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105653.
 4. All-in-one 3D acceleration sensor based on coded liquid–metal triboelectric nanogenerator for vehicle restraint system", Binbin Zhang, Zhiyi Wu, Zhiming Lin, Hengyu Guo, Fengjun Chun, Weiqing Yang, Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2020). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.10.031.
 5. Atomic threshold-switching enabled MoS2 transistors towards ultralow-power electronics", Qilin Hua, Guoyun Gao, Chunsheng Jiang, Jinran Yu, Junlu Sun, Taiping Zhang, Bin Gao, Weijun Cheng, Renrong Liang, He Qian, Weiguo Hu, Qijun Sun, Zhong Lin Wang& Huaqiang Wu, Nature Communications, 11:6207 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-20051-0.
 6. Rationally patterned electrode of direct-current triboelectric nanogenerators for ultrahigh effective surface charge density", Zhihao Zhao, Yejing Dai, Di Liu, Linglin Zhou, Shaoxin Li, Zhong Lin Wang & Jie Wang, Nature Communications, 11:6186 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-20045-y.
 7. Mechanically Asymmetrical Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Monitoring of In Vivo Microscale Weak Movement", Bolang Cheng, Jianxiu Ma, Gaoda Li, Suo Bai, Qi Xu, Xin Cui, Li Cheng, Yong Qin, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 10, 2000827 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000827
 8. Soft-contact cylindrical triboelectric-electromagnetic hybrid nanogenerator based on swing structure for ultra-low frequency water wave energy harvesting", Yawei Feng, Xi Liang, Jie An, Tao Jiang, ZhongLin Wang, Nano Energy, 81, 105625(2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105625
 9. Electron Transfer as a Liquid Droplet Contacting a Polymer Surface", Fei Zhan, Aurelia C. Wang, Liang Xu, Shiquan Lin, Jiajia Shao, Xiangyu Chen*, and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2020, Publication Date:November 24, 2020 https://doi.org/10.1021/acsnano.0c08332.
 10. Bioinspired Self-Healing Human–Machine Interactive Touch Pad with Pressure-Sensitive Adhesiveness on Targeted Substrates", Rongrong Bao, Juan Tao, Jing Zhao, Jing Li, Tao Chen, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang, Adv. Mater., online (2020). https://doi.org/10.1002/adma.202004290
 11. Revealing Electrical-Poling-Induced Polarization Potential in Hybrid Perovskite Photodetectors",  Chuntao Lan, Haiyang Zou, Longfei Wang, Shuang Pan, Ying Ma, Yiping Qiu, Zhong Lin Wang*, and Zhiqun Lin*, Adv. Mater., online (2020). https://doi.org/10.1002/adma.202005481
 12. Triboelectric Nanogenerator Powered Electrowetting-on-Dielectric Actuator for Concealed Aquatic Microbots", Dongyue Jiang, Zeng Fan, Minyi Xu, Guijun Chen, Yongchen Song, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, online (2020): https://doi.org/10.1021/acsnano.0c05901
 13. Triboelectric mechanical sensors—Progress and prospects", Qiang Gao, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 42, 101100(2020). https://doi.org/10.1016/j.eml.2020.101100
 14. High precision epidermal radio frequency antenna via nanofiber network for wireless stretchable multifunction electronics", Yufei Zhang, Zhihao Huo, Xiandi Wang*, Xun Han, Wenqiang Wu, Bensong Wan, Hui Wang, Junyi Zhai, Juan Tao, Caofeng Pan*, Zhong Lin Wang, Nature Communication, 11, 5629 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19367-8
 15. Sub-nanoliter metabolomics via mass spectrometry to characterize volume-limited samples", Yafeng Li, Marcos Bouza, Changsheng Wu, Hengyu Guo, Danning Huang, Gilad Doron, Johnna S. Temenoff, Arlene A. Stecenko, Zhong Lin Wang & Facundo M. Fernández, Nature Communication, 115625(2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-19444-y
 16. Refreshable Braille Display System Based on Triboelectric Nanogenerator and Dielectric Elastomer", Xuecheng Qu, Xiu Ma, Bojing Shi, Hu Li, Li Zheng, Chan Wang, Zhuo Liu, Yubo Fan, Xiangyu Chen,* Zhou Li,* and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2006612 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.202006612.
 17. A highly efficient triboelectric negative air ion generator", Hengyu Guo, Jie Chen, Longfei Wang, Aurelia Chi Wang, Yafeng Li, Chunhua An, Jr-Hau He, Chenguo Hu, Vincent K. S. Hsiao and Zhong Lin Wang, Nat Sustain (2020). https://doi.org/10.1038/s41893-020-00628-9
 18. Recent progress of triboelectric nanogenerators: From fundamental theory to practical applications", Jianjun Luo, Zhong Lin Wang, EcoMat., online (2020). https://doi.org/10.1002/eom2.12059.
 19. Flexible and Stretchable Fiber-Shaped Triboelectric Nanogenerators for Biomechanical Monitoring and Human-Interactive Sensing", Chuan Ning, Kai Dong, Renwei Cheng, Jia Yi, Cuiying Ye, Xiao Peng, Feifan Sheng, Yang Jiang, and Zhong Lin Wang, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2006679 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.202006679.
 20. Enhanced Spin−Orbit Coupled Photoluminescence of Perovskite CsPbBr3 Quantum Dots by Piezo-Phototronic Effect", Laipan Zhu, Yi-Chi Wang, Ding Li, Longfei Wang, and Zhong Lin Wang, Nano Lett., online (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c03470.
 21. Electron transfer in the contact-electrification between corrugated 2D materials: A first-principles study", Dan Tan, Morten Willatzen, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 79, 105386 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105386
 22. Defect states contributed nanoscale contact electrification at ZnO nanowires packed film surfaces", Yiding Song, Nan Wang, Mohamed M. Fadlallah, Shuxia Tao, Ya Yang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 79, 105406 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105408.
 23. A bidirectional direct current triboelectric nanogenerator with the mechanical rectifier", Guangda Qiao, Jianlong Wang, Xin Yu, Rong Jia, Tinghai Cheng, Zhong Lin Wang, Jun Zhou, Nano Energy, 79 105408 (2021). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105408.
 24. Stretchable, Washable, and Ultrathin Triboelectric Nanogenerators as Skin-Like Highly Sensitive Self-Powered Haptic Sensors", Yang Jiang, Kai Dong, Xin Li, Jie An, Dequan Wu, Xiao Peng, Jia Yi, Chuan Ning, Renwei Cheng, Pengtao Yu, and Zhong Lin Wang, Jun Zhou, Adv. Funct. Mater., 2005584 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.202005584.
 25. Thermosensitive crystallization–boosted liquid thermocells for low-grade heat harvesting", Boyang Yu, Jiangjiang Duan, Hengjiang Cong, Wenke Xie, Rong Liu, Xinyan Zhuang, Hui Wang, Bei Qi, Ming Xu, Zhong Lin Wang, Jun Zhou, Science, online(2020). https://doi.org/10.1126/science.abd6749
 26. Triboelectric Nanogenerator Network Integrated with Charge Excitation Circuit for Effective Water Wave Energy Harvesting", Xi Liang, Tao Jiang, Yawei Feng, Pinjing Lu, Jie An, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2002123(2020); https://doi.org/10.1002/aenm.202002123.
 27. Stretchable, self-healing, conductive hydrogel fibers for strain sensing and triboelectric energy-harvesting smart textiles", Luyizheng Shuai, Zi Hao Guo, Panpan Zhang, Junmin Wan, Xiong Pu, Zhong Lin Wang, Nano Energy 78, 105389(2020); https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105389
 28. Theoretical modeling of triboelectric nanogenerators (TENGs)", Jiajia Shao, Morten Willatzen, and Zhong Lin Wang, J. Appl. Phys. 128, 111101 (2020); doi: 10.1063/5.0020961
 29. Self-powered cardiovascular electronic devices and systems", Qiang Zheng, Qizhu Tang, Zhong Lin Wang and Zhou Li, Nat Rev Cardiol (2020). https://doi.org/10.1038/s41569-020-0426-4
 30. Flexible GaN microwire-based piezotronic sensory memory device", Qilin Hua, Junlu Sun, Haitao Liu, Xiao Cui, Keyu Ji, Wenbin Guo, Caofeng Pan, Weiguo Hu, Zhong Lin Wang, Materials Today, (2020). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.06.003
 31. Reliable mechatronic indicator for selfpowered liquid sensing toward smart manufacture and safe transportation", Jie An, Ziming Wang, Tao Jiang, Pengfei Chen, Xi Liang, Jiajia Shao, Jinhui Nie, Minyi Xu, Zhong Lin Wang, Materials Today, online (2020). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.06.003
 32. Multilanguage-handwriting self-powered recognition based on triboelectric nanogenerator enabled machine learning", Weiqiang Zhang, Linfeng Deng, Lei Yang, Ping Yang, Dongfeng Diao, Pengfei Wang, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 77, 105174 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105174
 33. Enhanced Photovoltaic Performances of La- Doped Bismuth Ferrite/Zinc Oxide Heterojunction by Coupling Piezo-Phototronic Effect and Ferroelectricity", Yuanzheng Zhang, Liya Yang, Yaju Zhang, Zhenyu Ding, Mengjun Wu, Yan Zhou, Chunli Diao, Haiwu Zheng, Xingfu Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 14, 10723−10732 (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c05398.
 34. Cellulose-Based Fully Green Triboelectric Nanogenerators with Output Power Density of 300 W m−2", Renyun Zhang, Christina Dahlström, Haiyang Zou, Julia Jonzon, Magnus Hummelgård, Jonas Örtegren, Nicklas Blomquist, Ya Yang, Henrik Andersson, Martin Olsen, Magnus Norgren, Håkan Olin, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2002824 (2020). https://doi.org/10.1002/adma.202002824.
 35. Pumping up the charge density of a triboelectric nanogenerator by charge-shuttling", Huamei Wang, Liang Xu, Yu Bai & Zhong Lin Wang, Nature Communications, 11:4203 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17891-1.
 36. Hierarchically patterned self-powered sensors for multifunctional tactile sensing", Yang Wang, Heting Wu, Lin Xu, Hainan Zhang, Ya Yang, Zhong Lin Wang, Sci. Adv. 2020; 6 : eabb9083 (2020). https://doi.org/10.1126/sciadv.abb9083.
 37. Piezotronic effect on Rashba spin-orbit coupling based on MAPbI3/ZnO heterostructures", Laipan Zhu and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Lett. 117, 071601 (2020). https://doi.org/10.1063/5.0011280
 38. A Machine-Fabricated 3D Honeycomb-Structured Flame - Retardant Triboelectric Fabric for Fire Escape and Rescue", Liyun Ma, Ronghui Wu, Sai Liu, Aniruddha Patil, Hao Gong, Jia Yi, Feifan Sheng, Yuzei Zhang, Jiang Wang, Jun Wang, Wenxi Guo, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2003897(2020). https://doi.org/10.1002/adma.202003897.
 39. Energy Harvesting from Breeze Wind (0.7–6 m s−1) Using Ultra-Stretchable Triboelectric Nanogenerator", Zewei Ren, Ziming Wang, Zhirong Liu, Longfei Wang, Hengyu Guo, Linlin Li, Site Li,
  Xiangyu Chen, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2001770(2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202001770.
 40. Hybrid All-in-One Power Source Based on High-Performance Spherical Triboelectric Nanogenerators for Harvesting Environmental Energy", Lingyi Xu, Liang Xu, Jianjun Luo, Ying Yan, Bei-Er Jia, Xiaodan Yang, Yihua Gao, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2001669(2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202001669.
 41. Effects of Surface Functional Groups on Electron Transfer at Liquid−Solid Interfacial Contact Electrification", Shiquan Lin, Mingli Zheng, Jianjun Luo, and Zhong Lin Wang, ACS Nano (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c06075
 42. Soft robots with self-powered configurational sensing", Jian Chen, Kai Han, Jianjun Luo, Liang Xu, Wei Tang, Zhong Lin Wang, Nano Energy 77, 105171 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105171
 43. Dripping Channel Based Liquid Triboelectric Nanogenerators for Energy Harvesting and Sensing", Wei Zhong, Liang Xu, Fei Zhan, Haiming Wang, Fan Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c04413
 44. A universal and arbitrary tactile interactive system based on self-powered optical communication", Jinrong Huang, Xixi Yang, Jinran Yu, Jing Han, Chuankun Jia, Mei Ding, Jia Sun, Xiaole Cao, Qijun Sun, Zhong Lin Wang, Nano Energy 69,104419 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104419
 45. A self-powered and self-functional tracking system based on triboelectric-electromagnetic hybridized blue energy harvesting module", Lingxiao Gao, Shan Lu, Weibo Xie, Xin Chen, Liangke Wu, Tingting Wang, Aobo Wang, Caiqian Yue, Daqiao Tong, Wenqian Lei, Hua Yu, Xiaobin He, Xiaojing Mu, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy 72, 104684 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104684
 46. Versatile Triboiontronic Transistor via Proton Conductor", Xixi Yang, Jing Han, Jinran Yu, Youhui Chen, Huai Zhang, Mei Ding, Chuankun Jia, Jia Sun, Qijun Sun, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c03030
 47. Self-Powered Sensor for Quantifying Ocean Surface Water Waves Based on Triboelectric Nanogenerator", Chuguo Zhang, Lu Liu, Linglin Zhou, Xing Yin, Xuelian Wei, Yuexiao Hu, Yuebo Liu,Shengyang Chen, Jie Wang, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 14, 7092−7100 (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c01827
 48. Intrinsically Stretchable Organic-Tribotronic-Transistor for Tactile Sensing", Junqing Zhao, Tianzhao Bu, Xiaohan Zhang, Yaokun Pang, Wenjian Li, Zhi Zhang, Guoxu Liu, Zhong Lin Wang, and Chi Zhang, AAAS Research, 2020, 1398903, (2020). https://doi.org/10.34133/2020/1398903
 49. Novel wireless power transmission based on Maxwell displacement current", Yandong Chen, Yang Jie, Ning Wang, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Nano Energy 76, 105051 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105051
 50. Power cables for triboelectric nanogenerator networks for large-scale blue energy harvesting", Guanlin Liu, Longfa Xiao, Chaoyu Chen, Wenlin Liu, Xianjie Pu, Zhiyi Wu, Chenguo Hu, Zhong Lin Wang, Nano Energy 75, 104975 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104975
 51. Self-powered electrocatalytic ammonia synthesis directly from air as driven by dual triboelectric nanogenerators", Kai Han, Jianjun Luo, Yawei Feng, Liang Xu, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., (2020). https://doi.org/10.1039/d0ee01102a.
 52. Photon-Memristive System for Logic Calculation and Nonvolatile Photonic Storage", Ke Zhang, Dehuan Meng, Feiming Bai, Junyi Zhai, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 2002945 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.202002945.
 53. A Self-Powered Angle Sensor at Nanoradian-Resolution for Robotic Arms and Personalized Medicarer", Ziming Wang, Jie An, Jinhui Nie, Jianjun Luo, Jiajia Shao, Tao Jiang, Baodong Chen, Wei Tang, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater., 2001466 (2020). https://doi.org/10.1002/adma.202001466.
 54. Theoretical 1 Investigation of Air Breakdown Direct Current Triboelectric Nanogenerator", Sixing Xu, Hengyu Guo, Steven L. Zhang, Long Jin, Wenbo Ding, Xiaohong Wang & Zhong Lin Wang, Applied Physics letters, (2020) https://doi.org/10.1063/5.0011539
 55. A breathable, biodegradable, antibacterial, and self-powered electronic skin based on all-nanofiber triboelectric nanogenerators", Xiao Peng, Kai Dong, Cuiying Ye, Yang Jiang, Siyuan Zhai, Renwei Cheng, Di Liu, Xiaoping Gao, Jie Wang, Zhong Lin Wang, Sci. Adv., 6 : eaba9624 (2020) https://doi.org/10.1126/sciadv.aba9624
 56. Piezo-phototronic effect enhanced polarization-sensitive photodetectors based on cation-mixed organic–inorganic perovskite nanowires", Laipan Zhu, Qingsong Lai, Wenchao Zhai, Baodong Chen,
  Zhong Lin Wang, Materials Today, (2020). https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.02.018
 57. Polydirectional Microvibration Energy Collection for Self-Powered Multifunctional Systems Based on Hybridized Nanogenerators", Hongmei Yang, Mingming Deng, Qixuan Zeng, Xuemei Zhang, Jie Hu, Qian Tang, Huake Yang, Chenguo Hu, Yi Xi, and Zhong Lin Wang, ACS Nano 14, 3328−3336 (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b08998
 58. Environmental energy harvesting based on triboelectric nanogenerators", Jingwen Tian, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Nanotechnology 31, 242001 (2020) https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab793e
 59. Stretchable Coplanar Self-Charging Power Textile with Resist-Dyeing Triboelectric Nanogenerators and Microsupercapacitors", Zifeng Cong, Wenbin Guo, Zihao Guo, Yanghui Chen, Mengmeng Liu, Tingting Hou, Xiong Pu, Weiguo Hu, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 14, 5590−5599 (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b09994
 60. Flexoelectronics of centrosymmetric semiconductors", Longfei Wang, Shuhai Liu, Xiaolong Feng, Chunli Zhang, Laipan Zhu, Junyi Zhai, Yong Qin and Zhong Lin Wang, Nat. Nanotechnol. (2020). https://doi.org/10.1038/s41565-020-0700-y
 61. Self-Powered Electrocatalytic Ammonia Synthesis Directly from Air as Driven by Dual Triboelectric Nanogenerators", Kai Han, Jianjun Luo, Yawei Feng, Liang Xu, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Energy Environ. Sci., 2020, https://doi.org/10.1039/D0EE01102A
 62. Natural wood-based triboelectric nanogenerator as self-powered sensing for smart homes and floors", Saifei Hao, Jingyi Jiao, Yandong Chen, Zhong Lin Wang, Xia Cao, Nano Energy, 75, 104957 (2020). https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104957
 63. Quantum Theory of Contact Electrification for Fluids and Solids", Morten Willatzen, Lok C. Lew Yan Voon, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 30, 1910461 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.201910461.
 64. Sustainable high-voltage source based on triboelectric nanogenerator with a charge accumulation strategy", Rui Lei, Yuxiang Shi, Yafei Ding, Jinhui Nie, Shuyao Li, Fan Wang, Hua Zhai, Xiangyu Chen and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, (2020).https://doi.org/10.1039/d0ee01236j.
 65. Stretching-enhanced triboelectric nanogenerator for efficient wind energy scavenging and ultrasensitive strain sensing", Xue Zhao, Ding Zhang, Suwen Xu, Weiqi Qian, Wei Han, Zhong Lin Wang,
  Ya Yang, Nano Energy 75, 104920(2020).https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.104920.
 66. Polymer Materials for High-Performance Triboelectric Nanogenerators", Aihua Chen, Chen Zhang, Guang Zhu, and Zhong Lin Wang, Adv. Sci., 2000186 (2020). https://doi.org/10.1002/advs.202000186
 67. Theoretical foundations of triboelectric nanogenerators (TENGs)", JiaJia Shao, Tao Jiang & Zhong Lin Wang, Sci. China Technol. Sci. online (2020). https://doi.org/10.1007/s11431-020-1604-9.
 68. Cellulose II Aerogel-Based Triboelectric Nanogenerator", Lei Zhang, Yang Liao, Yi-Cheng Wang, Steven Zhang, Weiqing Yang, Xuejun Pan, and Zhong Lin Wang,Adv. Funct. Mater. 2001763 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.202001763.
 69. Self-Powered Sensors and Systems Based on Nanogenerators", Zhiyi Wu, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang,Sensors, 20, 2925(2020). https://doi.org/10.3390/s20102925.
 70. Contributions of Different Functional Groups to Contact Electrification of Polymers", Shuyao Li, Jinhui Nie, Yuxiang Shi, Xinglin Tao, Fan Wang, Jingwen Tian, Shiquan Lin, Xiangyu Chen, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. 2001307 (2020). https://doi.org/10.1002/adma.202001307.
 71. Robust Triboelectric Nanogenerator Achieved by Centrifugal Force Induced Automatic Working Mode Transition" Jie Chen, Hengyu Guo, Chenguo Hu, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 2000886 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000886.
 72. Biocompatible Poly(lactic acid)-Based Hybrid Piezoelectric and Electret Nanogenerator for Electronic Skin Applications" Shaobo Gong, Bowen Zhang, Jinxi Zhang, Zhong Lin Wang, and Kailiang Ren, Adv. Funct. Mater. 30, 1908724 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.201908724.
 73. SPIN (Self-powered Paper Interfaces): Bridging Triboelectric Nanogenerator with Folding Paper Creases" Christopher Chen, David Howard, Steven L. Zhang, Youngwook Do, Sienna Sun, Tingyu Cheng, Zhong Lin Wang, Gregory D. Abowd, HyunJoo Oh, Proceedings of the ACM Tangible, Embedded, & Embodied Interaction conference (TEI’20), February 9–12, 2020, Sydney, NSW, Australia. ACM, New York, NY, USA. 14 pages. https://doi.org/10.1145/3374920.3374946
 74. Stretchable, Transparent, and Thermally Stable Triboelectric Nanogenerators Based on Solvent-Free Ion-Conducting Elastomer Electrodes" Panpan Zhang, Yanghui Chen, Zi Hao Guo, Wenbin Guo, Xiong Pu, and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater., 30, 1909252 (2020). https://doi.org/10.1002/adfm.201909252.
 75. Ion Gel Capacitively Coupled Tribotronic Gating for Multiparameter Distance Sensing" Huai Zhang, Jinran Yu, Xixi Yang, Guoyun Gao, Shanshan Qin, Jia Sun, Mei Ding, Chuankun Jia, Qijun Sun, and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 14, 3461−3468 (2020). https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b09549.
 76. Rationally Designed Dual-Mode Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy by Both Electrostatic Induction and Dielectric Breakdown Effects" Linglin Zhou, Di Liu, Shaoxin Li, Zhihao Zhao, Chunlei Zhang, Xin Yin, Li Liu, Shengnan Cui, Zhong Lin Wang, and Jie Wang, Adv. Energy Mater. 2000065 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000965.
 77. Robust Swing-Structured Triboelectric Nanogenerator for Efficient Blue Energy Harvesting" Tao Jiang, Hao Pang, Jie An, Pinjing Lu, Yawei Feng, Xi Liang, Wei Zhong, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2000064 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000064.
 78. Quantifying and understanding the triboelectric series of inorganic non-metallic materials" Haiyang Zou, Litong Guo, Hao Xue, Ying Zhang, Xiaofang Shen, Xiaoting Liu, Peihong Wang, Xu He, Guozhang Dai, Peng Jiang, Haiwu Zheng, Binbin Zhang, Cheng Xu & Zhong Lin Wang, Nature Comunication 11:2093 (2020) https://doi.org/10.1038/s41467-020-15926-1.
 79. Mechanical Regulation Triboelectric Nanogenerator with Controllable Output Performance for Random Energy Harvesting" Mengfei Yin, Xiaohui Lu, Guangda Qiao, Yuhong Xu, Yuqi Wang, Tinghai Cheng, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater.2000627 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000627.
 80. Quantitative nanoscale tracking of oxygen vacancy diffusion inside single ceria grains by in situ transmission electron microscopy" Yong Ding, YongMan Choi, Yu Chen, Ken C. Pradel, Meilin Liu, Zhong Lin Wang, Materials Today (2020), https://doi.org/10.1016/j.mattod.2020.04.006
 81. Cylindrical triboelectric nanogenerator based on swing structure for efficient harvesting of ultra-low-frequency water wave energy" Yawei Feng, Tao Jiang, Xi Liang, Jie An, and Zhong Lin Wang, Appl. Phys. Rev. 7, 021401 (2020); doi: 10.1063/1.5135734
 82. Charge Pumping Strategy for Rotation and Sliding Type Triboelectric Nanogenerators" Yu Bai, Liang Xu, Shiquan Lin, Jianjun Luo, Huaifang Qin, Kai Han, and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater., 10, 2000605 (2020). https://doi.org/10.1002/aenm.202000605.
 83. Continuous and Scalable Manufacture of Hybridized Nano-Micro Triboelectric Yarns for Energy Harvesting and Signal Sensing" Liyun Ma, Mengjuan Zhou, Ronghui Wu, Aniruddha Patil, Hao Gong, Shuihong Zhu, Tingting Wang, Yifan Zhang, Shen Shen, Kai Dong, Likun Yang, Jun Wang, Wenxi Guo, and Zhong Lin Wang, ACS nano, (2020) online. https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c00524
 84. Scanning Probing of the Tribovoltaic Effect at the Sliding Interface of Two Semiconductors" Mingli Zheng, Shiquan Lin, Liang Xu, Laipan Zhu, and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. (2020) 2000928.
 85. Electro-blown spinning driven by cylindrical rotating triboelectric nanogenerator and its applications for fabricating nanofibers" Yuntao Liu, Jing Wen, Baodong Chen, Mingli Zheng, Di Liu, Yuan Liu, Wei Tang, Jun Liu, Ding Nan,Zhong Lin Wang, Applied Materials Today 19 (2020) 100631
 86. Non-contact and liquid–liquid interfacing triboelectric nanogenerator for self-powered water/liquid level sensing" Peng Wang, Steven Zhang, Lei Zhang, Longfei Wang, Hao Xue, Zhong Lin Wang, Nano Energy, 72 (2020) 104703
 87. Direct Current Fabric Triboelectric Nanogenerator for Biomotion Energy Harvesting" Chaoyu Chen, Hengyu Guo, Lijun Chen, Yi-Cheng Wang, Xianjie Pu, Weidong Yu, Fumei Wang, Zhaoqun Du, and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2020, published online: https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.0c00138.
 88. Triboelectric Nanogenerator (TENG)—Sparking an Energy and Sensor Revolution" Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. (2020), 2000137.
 89. Self-driven power management system for triboelectric nanogenerators" William Harmon, David Bamgboje, Hengyu Guo, Tingshu Hu and Zhong Lin Wang, Nano Energy 71 (2020) 104642.
 90. A Fully Self-Powered Vibration Monitoring System Driven by Dual-Mode Triboelectric Nanogenerators" Shaoxin Li, Di Liu, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Xing Yin, Xinyuan Li, Yikui Gao, Chuguo Zhang, Qing Zhang, Jie Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2020, 14, 2, 2475-2482.
 91. Three-dimensional modeling of alternating current triboelectric nanogenerator in the linear sliding mode" Jiajia Shao, Di Liu, Morten Willatzen and Zhong Lin Wang, Applied Physics Reviews 7, 011405 (2020).
 92. Wind-Driven Radial-Engine-Shaped Triboelectric Nanogenerators for Self-Powered Absorption and Degradation of NOX" Kai Han, Jianjun Luo, Yawei Feng, Qingsong Lai, Yu Bai, Wei Tang and Zhong Lin Wang, ACS Nano 2020 Online https://dx.doi.org/10.1021/acsnano.9b08496.
 93. Advances in Piezo-Phototronic Effect Enhanced Photocatalysis and Photoelectrocatalysis" Lun Pan, Shangcong Sun, Ying Chen, Peihong Wang, Jiyu Wang, Xiangwen Zhang, Ji-Jun Zou and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2020, 2000214.
 94. One-structure-based multi-effects coupled nanogenerators for flexible and self-powered multi-functional coupled sensor systems" Kun Zhao, Bangsen Ouyang, Chris R. Bowen, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy 71 (2020) 104632.
 95. Cylindrical Direct-Current Triboelectric Nanogenerator with Constant Output Current" Jianlong Wang, Yikang Li, Zhijie Xie, Yuhong Xu, Jianwen Zhou, Tinghai Cheng, Hongwei Zhao and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2020, 1904227.
 96. Alternating Current Photovoltaic Effect" Haiyang Zou, Guozhang Dai, Aurelia Chi Wang, Xiaogan Li, Steven L. Zhang, Wenbo Ding, Lei Zhang, Ying Zhang and Zhong Lin Wang, Adv. Mater. 2020, 1907249.
 97. Tribovoltaic Effect on Metal–Semiconductor Interface for Direct-Current Low-Impedance Triboelectric Nanogenerators" Zhi Zhang, Dongdong Jiang, Junqing Zhao, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2020, 1903713.
 98. Strain-controlled power devices as inspired by human reflex" Shuo Zhang, Bei Ma, Xingyu Zhou, Qilin Hua, Jian Gong, Ting Liu, Xiao Cui, Jiyuan Zhu, Wenbin Guo, Liang Jing, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, NATURE COMMUNICATIONS (2020) 11:326.
 99. Long-Lifetime Triboelectric Nanogenerator Operated in Conjunction Modes and Low Crest Factor" Xinyuan Li, Xing Yin, Zhihao Zhao, Linglin Zhou, Di Liu, Chunlei Zhang, Chuguo Zhang, Wei Zhang, Shaoxin Li, Jie Wang and Zhong Lin Wang, Adv. Energy Mater. 2020, 1903024.
 100. Self-Powered Tactile Sensor with Learning and Memory" Chaoxing Wu, Tae Whan Kim, Jae Hyeon Park, Bonmin Koo, Sihyun Sung, Jiajia Shao, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2020, DOI: 10.1021/acsnano.9b07165.
 101. Blue energy fuels: converting ocean wave energy to carbon-based liquid fuels via CO2 reduction" Siu-Fung Leung, Hui-Chun Fu, Maolin Zhang, Ali H. Hassan, Tao Jiang, Khaled N. Salama, Zhong Lin Wang and Jr-Hau He, Energy & Environmental Science 2020, DOI: 10.1039/c9ee03566d.
 102. Reversible Conversion between Schottky and Ohmic Contacts for Highly Sensitive, Multifunctional Biosensors" Luming Zhao, Hu Li, Jianping Meng, Aurelia Chi Wang, Puchuan Tan, Yang Zou, Zuqing Yuan, Junfeng Lu, Caofeng Pan, Yubo Fan, Yaming Zhang, Yan Zhang, Zhong Lin Wang and Zhou Li, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907999.
 103. Out-of-Plane Polarization in Bent Graphene-Like Zinc Oxide and Nanogenerator Applications" Dan Tan, Morten Willatzen and Zhong Lin Wang, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907885.
 104. Large-Area Triboelectric Nanogenerator Mass Spectrometry:Expanded Coverage, Double-Bond Pinpointing, and Supercharging" Marcos Bouza, Yafeng Li, Changsheng Wu, Hengyu Guo, Zhong L. Wang, and Facundo M. Fernández, J. Am. Soc. Mass Spectrom. https://dx.doi.org/10.1021/jasms.0c00002.
 105. A chaotic pendulum triboelectric-electromagnetic hybridized nanogenerator for wave energy scavenging and self-powered wireless sensing system" Xin Chen, Lingxiao Gao, Junfei Chen, Shan Lu, Hong Zhou, Tingting Wang, Aobo Wang, Zhifei Zhang, Shifeng Guo, Xiaojing Mu, Zhong Lin Wang, Ya Yang, Nano Energy 69 (2020) 104440.
 106. Unraveling Temperature-Dependent Contact Electrification between Sliding-Mode Triboelectric Pairs" Aurelia C. Wang, Binbin Zhang, Cheng Xu, Haiyang Zou, Zhiqun Lin and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials 2020, 1909384.
 107. Quantifying electron-transfer in liquid-solid contact electrification and the formation of electric double-layer" Shiquan Lin, Liang Xu, Aurelia Chi Wang and Zhong Lin Wang, NATURE COMMUNICATIONS (2020) 11:399.
 108. Spherical triboelectric nanogenerator integrated with power management module for harvesting multidirectional water wave energy" Xi Liang, Tao Jiang, Guoxu Liu, Yawei Feng, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science (2020) 13, 277.
 109. Manipulating the triboelectric surface charge density of polymers by low-energy helium ion irradiation/implantation" Shuyao Li, Yong Fan, Huaqiang Chen, Jinhui Nie, Yanxia Liang, Xinglin Tao, Jian Zhang, Xiangyu Chen, Engang Fu and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science (2020)DOI: 10.1039/c9ee03307f
 110. Conjunction of triboelectric nanogenerator with induction coils as wireless power sources and self-powered wireless sensors" Chi Zhang, Jinkai Chen, Weipeng Xuan, Shuyi Huang, Bin You, Wenjun Li, Lingling Sun, Hao Jin, Xiaozhi Wang, Shurong Dong, Jikui Luo, A.J. Flewitt and Zhong Lin Wang, NATURE COMMUNICATIONS (2020)11:58.
 111. Surface charge density of triboelectric nanogenerators: Theoretical boundary andoptimization methodology" Chunlei Zhang, Linglin Zhou, Ping Cheng, Xing Yin, Di Liu, Xinyuan Li, Hengyu Guo, Zhong Lin Wang and Jie Wang, Applied Materials Today 18 (2020) 100496.
 112. Novel sweep-type triboelectric nanogenerator utilizing single freewheel for random triggering motion energy harvesting and driver habits monitoring" Zhijie Xie, Zhenghui Zeng, Yuqi Wang, Weixiong Yang, Yuhong Xu, Xiaohui Lu , Tinghai Cheng, Hongwei Zhao and Zhong Lin Wang, Nano Energy 68 (2020) 104360.
 113. Piezotronically enhanced detection of protein kinases at ZnO micro/nanowire heterojunctions" Feifei Lan, Yandong Chen, Jiaqing Zhu, Qixin Lu, Chao Jiang, Saifei Hao, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy 69 (2020) 104330.
 114. Dual-polarity response in self-powered ZnO NWs/Sb2Se3 film heterojunction photodetector array for optical communication" Bangsen Ouyang, Huiqi Zhao, Zhong Lin Wang and Ya Yang, Nano Energy https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104312.
 115. Triboelectric rotational speed sensor integrated into a bearing: A solid step to industrial application" Zhijie Xie, Jiewei Dong, Yikang Li, Le Gu, Baoyu Song, Tinghai Cheng and Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters https://doi.org/10.1016/j.eml.2019.100595.
 116. Rationally designed rotation triboelectric nanogenerators with much extended lifetime and durability" Zhiming Lin, Binbin Zhang, Haiyang Zou, Zhiyi Wu, Hengyu Guo, Ying Zhang, Jin Yang and Zhong Lin Wang, Nano Energy 68 (2020) 104378.
 117. Enhanced performances of AlGaN/GaN HEMTs with dielectric engineering of HfZrOx" Xiao Cui, Weijun Cheng, Qilin Hua, Renrong Liang, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Nano Energy 68 (2020) 104361.

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.