An updated and alternative web address for this site is at: www.wanggenerator.com

Papers in 2016

Papers in 2016

 1. Biocide-Free Antifouling on Insulating Surface by Wave-Driven Triboelectrification-Induced Potential Oscillation" Xue Jiao Zhao, Jing Jing Tian, Shuang Yang Kuang, Han Ouyang, Ling Yan, Zhong Lin Wang, Zhou Li and Guang Zhu, Advanced Materials Interfaces, 2016, Online
 2. A Highly Stretchable Fiber-Based Triboelectric Nanogenerator for Self-Powered Wearable Electronics" Xu He, Yunlong Zi, Hengyu Guo, Haiwu Zheng, Yi Xi, Changsheng Wu, Jie Wang, Wei Zhang, Canhui Lu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 3. Tuning carrier lifetime in InGaN/GaN LEDs via strain compensation for high-speed visible light communication" Chunhua Du, Xin Huang, Chunyan Jiang, Xiong Pu, Zhenfu Zhao, Liang Jing, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Scientific Reports, 2016, Online
 4. Integrated triboelectric nanogenerator array based on air-driven membrane structures for water wave energy harvesting" Liang Xu, Yaokun Pang, Chi Zhang, Tao Jiang, Xiangyu Chen, Jianjun Luo, Wei Tang, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, Online
 5. Fully Packaged Blue Energy Harvester by Hybridizing a Rolling Triboelectric Nanogenerator and an Electromagnetic Generator" Xin Wang, Zhen Wen, Hengyu Guo, Changsheng Wu, Xu He, Long Lin, Xia Cao and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 6. Tribotronic Transistor Array as an Active Tactile Sensing System" Zhi Wei Yang, Yaokun Pang, Limin Zhang, Cunxin Lu, Jian Chen, Tao Zhou, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 7. An inductor-free auto-power-management design built-in triboelectric nanogenerators" Yunlong Zi, Hengyu Guo, Jie Wang, Zhen Wen, Shengming Li, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, Online
 8. All-in-One Shape-Adaptive Self-Charging Power Package for Wearable Electronics" Hengyu Guo, Min-Hsin Yeh, Ying-Chih Lai, Yunlong Zi, Changsheng Wu, Zhen Wen, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 9. Single-Thread-Based Wearable and Highly Stretchable Triboelectric Nanogenerators and Their Applications in Cloth-Based Self-Powered Human-Interactive and Biomedical Sensing" Ying-Chih Lai, Jianan Deng, Steven L. Zhang, Simiao Niu, Hengyu Guo and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 10. Tunable Optical Modulator by Coupling a Triboelectric Nanogenerator and a Dielectric Elastomer" Xiangyu Chen, Xiong Pu, Tao Jiang, Aifang Yu, Liang Xu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 11. Self-powered textile for wearable electronics by hybridizing fiber-shaped nanogenerators, solar cells, and supercapacitors" Zhen Wen, Min-Hsin Yeh, Hengyu Guo, Jie Wang, Yunlong Zi, Weidong Xu, Jianan Deng, Lei Zhu, Xin Wang, Chenguo Hu, Liping Zhu, Xuhui Sun and Zhong Lin Wang, Science Advances, 2016, Online
 12. Effect of contact- and sliding-mode electrification on nanoscale charge transfer for energy harvesting" Yu Sheng Zhou, Shengming Li, Simiao Niu and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2016, Online
 13. Temperature dependence of pyro-phototronic effect on self-powered ZnO/perovskite heterostructured photodetectors" Wenbo Peng, Ruomeng Yu, Xingfu Wang, Zhaona Wang, Haiyang Zou, Yongning He and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2016, Online
 14. An Ultrathin Flexible Single-Electrode Triboelectric-Nanogenerator for Mechanical Energy Harvesting and Instantaneous Force Sensing" Shu Wen Chen, Xia Cao, Ning Wang, Long Ma, Hui Rui Zhu, Magnus Willander, Yang Jie and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2016, Online
 15. Nanoparticle chemically end-linking elastomer network with super-low hysteresis loss for fuel-saving automobile" Jun Liu, Zijian Zheng, Fanzhu Li, Weiwei Lei, Yangyang Gao, Youping Wu, Liqun Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, Online
 16. Robust Design of Unearthed Single-Electrode TENG from Three-Dimensionally Hybridized Copper/Polydimethylsiloxane Film" Meng Zhang, Yang Jie, b, Xia Cao, Jie Bian, Tao Li, Ning Wang and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, Online
 17. Boosted output performance of triboelectric nanogenerator via electric double layer effect" Jinsung Chun, Byeong Uk Ye, Jae Won Lee, Dukhyun Choi, Chong-Yun Kang, Sang-Woo Kim, Zhong Lin Wang and Jeong Min Baik, Nature Communications, 2016, Online
 18. Wearable Power-Textiles by Integrating Fabric Triboelectric Nanogenerators and Fiber-Shaped Dye-Sensitized Solar Cells" Xiong Pu, Weixing Song, Mengmeng Liu, Chunwen Sun, Chunhua Du, Chunyan Jiang, Xin Huang, Dechun Zou, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2016, Online
 19. Hybridized nanogenerator for simultaneously scavenging mechanical and thermal energies by electromagnetic-triboelectric-thermoelectric effects" Xue Wang, Zhong Lin Wang and Ya Yang, Nano Energy, 2016, Online
 20. Robust Multilayered Encapsulation for High-Performance Triboelectric Nanogenerator in Harsh Environment" Qiang Zheng, Yiming Jin, Zhuo Liu, Han Ouyang, Hu Li, Bojing Shi, Wen Jiang, Hao Zhang, Zhou Li and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, Online
 21. Sustainably powering wearable electronics solely by biomechanical energy" Jie Wang, Shengming Li, Fang Yi, Yunlong Zi, Jun Lin, Xiaofeng Wang, Youlong Xu and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2016, Online
 22. Electric Eel-Skin-Inspired Mechanically Durable and Super-Stretchable Nanogenerator for Deformable Power Source and Fully Autonomous Conformable Electronic-Skin Applications" Ying-Chih Lai, Jianan Deng, Simiao Niu, Wenbo Peng, Changsheng Wu, Ruiyuan Liu, Zhen Wen and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 23. Self-Powered, One-Stop, and Multifunctional Implantable Triboelectric Active Sensor for Real-Time Biomedical Monitoring" Ye Ma, Qiang Zheng, Yang Liu, Bojin Shi, Xiang Xue, Weiping Ji, Zhuo Liu, Yiming Jin, Yang Zou, Zhao An, Wei Zhang, Xinxin Wang, Wen Jiang, Zhiyun Xu, Zhong Lin Wang, Zhou Li and Hao Zhang, Nano Letter, 2016, Online
 24. Micro-cable structured textile for simultaneously harvesting solar and mechanical energy" Jun Chen, Yi Huang, Nannan Zhang, Haiyang Zou, Ruiyuan Liu, Changyuan Tao, Xing Fan and Zhong Lin Wang, Nature Energy, 2016, Online
 25. Self-Powered High-Resolution and Pressure-Sensitive Triboelectric Sensor Matrix for Real-Time Tactile Mapping" Xiandi Wang, Hanlu Zhang, Lin Dong, Xun Han, Weiming Du, Junyi Zhai, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 26. Charging System Optimization of Triboelectric Nanogenerator for Water Wave Energy Harvesting and Storage" Yanyan Yao, Tao Jiang, Limin Zhang, Xiangyu Chen, Zhenliang Gao and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, Online
 27. Transparent and Flexible Self-Charging Power Film and Its Application in a Sliding Unlock System in Touchpad Technology" Jianjun Luo, Wei Tang, Feng Ru Fan, Chaofeng Liu, Yaokun Pang, Guozhong Cao and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 28. Piezotronic Effect Enhanced Label-Free Detection of DNA Using a Schottky-Contacted ZnO Nanowire Biosensor" Xiaotao Cao, Xia Cao, Huijuan Guo, Tao Li, Yang Jie, Ning Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 29. Nanopillar Arrayed Triboelectric Nanogenerator as a Self-Powered Sensitive Sensor for a Sleep Monitoring System" Weixing Song, Baoheng Gan, Tao Jiang, Yue Zhang, Aifang Yu, Hongtao Yuan, Ning Chen, Chunwen Sun and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 30. Self-Powered Triboelectric Micro Liquid/Gas Flow Sensor for Microfluidics" Jie Chen, Hengyu Guo, Jiangeng Zheng, Yingzhou Huang, Guanlin Liu, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 31. All-Elastomer-Based Triboelectric Nanogenerator as a Keyboard Cover To Harvest Typing Energy" Shengming Li, Wenbo Peng, Jie Wang, Long Lin, Yunlong Zi, Gong Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 32. Triboelectric Nanogenerators Driven Self-Powered Electrochemical Processes for Energy and Environmental Science" Xia Cao, Yang Jie, Ning Wang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2016, Online
 33. Piezophototronic Effect in Single-Atomic-Layer MoS2 for Strain-Gated Flexible Optoelectronics" Wenzhuo Wu, Lei Wang, Ruomeng Yu, Yuanyue Liu, Su-Huai Wei, James Hone and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 34. Dynamic Triboelectrification-Induced Electroluminescence and its Use in Visualized Sensing" Xiao Yan Wei, Xiandi Wang, Shuang Yang Kuang, Li Su, Hua Yang Li, Ying Wang, Caofeng Pan, Zhong Lin Wang and Guang Zhu, Advanced Materials, 2016, Online
 35. Self-Powered Safety Helmet Based on Hybridized Nanogenerator for Emergency" Long Jin, Jun Chen, Binbin Zhang, Weili Deng, Lei Zhang, Haitao Zhang, Xi Huang, Minhao Zhu, Weiqing Yang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 36. Triboelectric liquid volume sensor for self-powered lab-on-chip applications" Hao Wang, Zhuolin Xiang, Pastorin Giorgia, Xiaojing Mue, Ya Yang, Zhong Lin Wang and Chengkuo Lee, Nano Energy, 2016, Online
 37. Enhancing Photoresponsivity of Self-Aligned MoS2 Field-Effect Transistors by Piezo-Phototronic Effect from GaN Nanowires" Xingqiang Liu, Xiaonian Yang, Guoyun Gao, Zhenyu Yang, Haitao Liu, Qiang Li, Zheng Lou, Guozhen Shen, Lei Liao, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 38. Tribotronics—A new field by coupling triboelectricity and semiconductor" Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Today, 2016, Online
 39. Piezo-Phototronic Effect Enhanced Flexible Solar Cells Based on n-ZnO/p-SnS Core–Shell Nanowire Array" Laipan Zhu, Longfei Wang, Fei Xue, Libo Chen, Jianqiang Fu, Xiaolong Feng, Tianfeng Li and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2016, Online
 40. Stretchable and Waterproof Self-Charging Power System for Harvesting Energy from Diverse Deformation and Powering Wearable Electronics" Fang Yi, Jie Wang, Xiaofeng Wang, Simiao Niu, Shengming Li, Qingliang Liao, Youlong Xu, Zheng You, Yue Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 41. A highly shape-adaptive, stretchable design based on conductive liquid for energy harvesting and self-powered biomechanical monitoring" Fang Yi, Xiaofeng Wang, Simiao Niu, Shengming Li, Yajiang Yin, Keren Dai, Guangjie Zhang, Long Lin, Zhen Wen, Hengyu Guo, Jie Wang, Min-Hsin Yeh, Yunlong Zi, Qingliang Liao, Zheng You, Yue Zhang and Zhong Lin Wang, Science Advances, 2016, Online
 42. Efficient Scavenging of Solar and Wind Energies in a Smart City" Shuhua Wang, Xue Wang, Zhong Lin Wang and Ya Yang, ACS Nano, 2016, Online
 43. Tuning Light Emission of a Pressure-Sensitive Silicon/ZnO Nanowires Heterostructure Matrix through Piezo-phototronic Effects" Mengxiao Chen, Caofeng Pan, Taiping Zhang, Xiaoyi Li, Renrong Liang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 44. Harvesting Broad Frequency Band Blue Energy by a Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Nanogenerator" Zhen Wen, Hengyu Guo, Yunlong Zi, Min-Hsin Yeh, Xin Wang, Jianan Deng, Jie Wang, Shengming Li, Chenguo Hu, Liping Zhu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 45. In Vivo Self-Powered Wireless Cardiac Monitoring via Implantable Triboelectric Nanogenerator" Qiang Zheng, Hao Zhang, Bojing Shi, Xiang Xue, Zhuo Liu, Yiming Jin, Ye Ma, Yang Zou, Xinxin Wang, Zhao An, Wei Tang, Wei Zhang, Fan Yang, Yang Liu, Xilong Lang, Zhiyun Xu, Zhou Li and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 46. Piezotronic Effect Modulated Heterojuction Electron Gas in AlGaN/AlN/GaN Heterostructure Microwire" Xingfu Wang, Ruomeng Yu, Chunyan Jiang, Weiguo Hu, Wenzhuo Wu, Yong Ding, Wenbo Peng, Shuti Li and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 47. Triboelectric Nanogenerator for Sustainable Wastewater Treatment via a Self-Powered Electrochemical Process" Shuwen Chen, Ning Wang, Long Ma, Tao Li, Magnus Willander, Yang Jie, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2016, Online
 48. Rotating-Disk-Based Hybridized Electromagnetic–Triboelectric Nanogenerator for Sustainably Powering Wireless Traffic Volume Sensors" Binbin Zhang, Jun Chen, Long Jin, Weili Deng, Lei Zhang, Haitao Zhang, Minhao Zhu, Weiqing Yang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 49. Dynamic Behavior of the Triboelectric Charges and Structural Optimization of the Friction Layer for a Triboelectric Nanogenerator" Nuanyang Cui, Long Gu, Yimin Lei, Jinmei Liu, Yong Qin, Xiaohua Ma, Yue Hao and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 50. Stimulating acrylic elastomer by triboelectric nanogenerator - toward self-powered electronic skin and artificial muscle" Xiangyu Chen, Tao Jiang, Yanyan Yao, Liang Xu, Zhenfu Zhao and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 51. Ultrafast responsep-Si/n-ZnO heterojunction ultraviolet detector based on pyro-phototronic effect" Zhaona Wang, Ruomeng Yu, Xingfu Wang, Wenzhuo Wu and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 52. Piezotronics and piezo-phototronics for adaptive electronics and optoelectronics" Wenzhuo Wu and Zhong Lin Wang, Nature Reviews Materials, 2016, Online
 53. Subdermal Flexible Solar Cell Arrays for Powering Medical Electronic Implants" Kwangsun Song, Jung Hyun Han, Taehoon Lim, Namyun Kim, Sungho Shin, Juho Kim, Hyuck Choo, Sungho Jeong, Yong-Chul Kim, Zhong Lin Wang and Jongho Lee, Advanced Healthcare Materials, 2016, Online
 54. Self-Powered Electrical Stimulation for Enhancing Neural Differentiation of Mesenchymal Stem Cells on Graphene–Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Hybrid Microfibers" Weibo Guo, Xiaodi Zhang, Xin Yu, Shu Wang, Jichuan Qiu, Wei Tang, Linlin Li, Hong Liu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 55. Theoretical study on the top- and enclosed-contacted single-layer MoS2 piezotronic transistors" Wei Liu, Yongli Zhou, Aihua Zhang, Yan Zhang and Zhong Lin Wang, Applied Physics Letters, 2016, Online
 56. Piezo-Phototronic Effect in a Quantum Well Structure" Xin Huang, Chunhua Du, Yongli Zhou, Chunyan Jiang, Xiong Pu, Wei Liu, Weiguo Hu, Hong Chen and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 57. Self-Powered Electronic Skin with Biotactile Selectivity" Kesong Hu, Rui Xiong, Hengyu Guo, Ruilong Ma, Shuaidi Zhang, Zhong Lin Wang and Vladimir V. Tsukruk, Advanced Materials, 2016, Online
 58. Harvesting Low-Frequency (<5 Hz) Irregular Mechanical Energy: A Possible Killer Application of Triboelectric Nanogenerator" Yunlong Zi, Hengyu Guo, Zhen Wen, Min-Hsin Yeh, Chenguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 59. Theoretical Study of Triboelectric-Potential Gated/Driven Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor" Wenbo Peng, Ruomeng Yu, Yongning He and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 60. Paper-Based Triboelectric Nanogenerators Made of Stretchable Interlocking Kirigami Patterns" Changsheng Wu, Xin Wang, Long Lin, Hengyu Guo and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 61. Figures-of-Merit for Rolling-Friction-Based Triboelectric Nanogenerators" Tao Jiang, Wei Tang, Xiangyu Chen, Chang Bao Han, Long Lin, Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, Advanced Materials Technologies, 2016, Online
 62. Density functional studies on wurtzite piezotronic transistors: influence of different semiconductors and metals on piezoelectric charge distribution and Schottky barrier" Wei Liu, Aihua Zhang, Yan Zhang and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2016, Online
 63. Fully packaged self-powered triboelectric pressure sensor using hemispheres-array" Keun Young Lee, Hong-Joon Yoon, Tao Jiang, Xiaonan Wen, Wanchul Seung, Sang-Woo Kim and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2016, Online
 64. High-efficiency ramie fiber degumming and self-powered degumming wastewater treatment using triboelectric nanogenerator" Zhaoling Li, Jun Chen, Jiajia Zhou, Li Zheng, Ken C. Pradel, Xing Fan, Hengyu Guo, Zhen Wen, Min-Hsin Yeh, Chongwen Yu and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2016, Online
 65. Effective energy storage from a triboelectric nanogenerator" Yunlong Zi, Jie Wang, Sihong Wang, Shengming Li, Zhen Wen, Hengyu Guo and Zhong Lin Wang, Nature Communications, 2016, Online
 66. Self-powered electrochemical synthesis of polypyrrole from pulsed output of triboelectric nanogenerator as a sustainable energy system" Jie Wang, Zhen Wen, Yunlong Zi, Long Lin, Changsheng Wu, Hengyu Guo, Yi Xi, Youlong Xu and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 67. Biodegradable triboelectric nanogenerator as a life-time designed implantable power source" Qiang Zheng, Yang Zou, Yalan Zhang, Zhuo Liu, Bojing Shi, Xinxin Wang, Yiming Jin, Han Ouyang, Zhou Li and Zhong Lin Wang, Science Advances, 2016, Online
 68. P-type MoS2 and N-type ZnO Diode and its Performance Enhancement by Piezo-photronic Effect" Fei Xue, Libo Chen, Jian Chen, Jingbin Liu, Longfei Wang, Mengxiao Chen, Yaokun Pang, Xiaonian Yang, Guoyun Gao, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 69. Molecular surface functionalization to enhance the power output of triboelectric nanogenerators" Sihong Wang, Yunlong Zi, Yu Sheng Zhou, Shengming Li, Fengru Fan, Long Lin and Zhong Lin Wang, Journal of Materials Chemistry A, 2016, Online
 70. Triboelectrification-Enabled Self-Powered Detection and Removal of Heavy Metal Ions in Wastewater" Zhaoling Li, Jun Chen, Hengyu Guo, Xing Fan, Zhen Wen, Min-Hsin Yeh, Chongwen Yu, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 71. Theoretical study on rotary-sliding disk triboelectric nanogenerators in contact and non-contact modes" Tao Jiang, Xiangyu Chen, Keda Yang, Changbao Han, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2016, Online
 72. MoS2 Tribotronic Transistor for Smart Tactile Switch" Fei Xue, Libo Chen, Longfei Wang, Yaokun Pang, Jian Chen, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 73. A One-Structure-Based Hybridized Nanogenerator for Scavenging Mechanical and Thermal Energies by Triboelectric–Piezoelectric–Pyroelectric Effects" Shuhua Wang, Zhong Lin Wang and Ya Yang, Advanced Materials, 2016, Online
 74. Tribotronic Enhanced Photo-responsivity of a MoS2 Phototransistor" Yaokun Pang, Fei Xue, Longfei Wang, Jian Chen, Jianjun Luo, Tao Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Science, 2016, Online
 75. Optoelectronic Properties of Solution Grown ZnO n-p or p-n Core–Shell Nanowire Arrays" Ken C. Pradel, Yong Ding, Wenzhuo Wu, Yoshio Bando, Naoki Fukata and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, Online
 76. Tribotronic Phototransistor for Enhanced Photodetection and Hybrid Energy Harvesting" Chi Zhang, Zhao Hua Zhang, Xiang Yang, Tao Zhou, Chang Bao Han and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2016, Online
 77. Excluding Contact Electrification in Surface Potential Measurement Using Kelvin Probe Force Microscopy" Shengming Li, Yusheng Zhou, Yunlong Zi, Gong Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 78. A ball-bearing structured triboelectric nanogenerator for nondestructive damage and rotating speed measurement" Xiao Hui Li, Chang Bao Han, Tao Jiang, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, Nanotechnology, 2016, Online
 79. Piezotronic Effect Enhanced Photocatalysis in Strained Anisotropic ZnO/TiO2 Nanoplatelets via Thermal Stress" Longfei Wang, Shuhai Liu, Zheng Wang, Yongli Zhou, Yong Qin and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 80. Construction of a 3D rGO–collagen hybrid scaffold for enhancement of the neural differentiation of mesenchymal stem cells" Weibo Guo, Shu Wang, Xin Yu, Jichuan Qiu, Jianhua Li, Wei Tang, Zhou Li, Xiaoning Mou, Hong Liu and Zhong Lin Wang, Nanoscale, 2016, Online
 81. Triboelectric-Potential-Regulated Charge Transport Through p–n Junctions for Area-Scalable Conversion of Mechanical Energy" Xian Song Meng, Zhong Lin Wang and Guang Zhu, Advanced Materials, 2016, Online
 82. Lattice Strain Induced Remarkable Enhancement in Piezoelectric Performance of ZnO-Based Flexible Nanogenerators" Yang Zhang, Caihong Liu, Jingbin Liu, Jie Xiong, Jingyu Liu, Ke Zhang, Yudong Liu, Mingzeng Peng, Aifang Yu, Aihua Zhang, Yan Zhang, Zhiwei Wang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, Online
 83. Theoretical study on two-dimensional MoS2 piezoelectric nanogenerators" Yongli Zhou, Wei Liu , Xin Huang, Aihua Zhang, Yan Zhang and Zhong Lin Wang, Nano Research, 2016, Online
 84. Freestanding Flag-Type Triboelectric Nanogenerator for Harvesting High-Altitude Wind Energy from Arbitrary Directions" Zhenfu Zhao, Xiong Pu, Chunhua Du, Linxuan Li, Chunyan Jiang, Weiguo Hu and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2016, Online
 85. Flexible Nanogenerators for Energy Harvesting and Self-Powered Electronics" Feng Ru Fan, Wei Tang and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2016, Online
 86. In situ transmission electron microscopy observation of ZnO polar and non-polar surfaces structure evolution under electron beam irradiation" Yong Ding, Ken C. Pradel and Zhong Lin Wang, Journal of Applied Physics, 2016, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.