Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2019

Research Presentation
Research Presentation
Literature Review
5:30 pm 03.02, 2020
Zhenglong Xu
Vincent K. S. Hsiao
Litong Guo
5:30 pm 03. 09, 2020
Chunhua An
Weiqiang Zhang
Chaoran Liu
5:30 pm 03. 16, 2020
Long Jin
Aurelia Wang
Sixing Xu
5:30 pm 03.23, 2020
Ting Li
Longfei Wang
Lijun Chen
5:30 pm 03.30, 2020
Haiyang Zou
Dan Yang
Steven Zhang