Currently: Home>Publications>Papers>2017.php
Papers in 2017

Papers in 2017

 1. Self-Powered Electrostatic Actuation Systems for Manipulating the Movement of both Microfluid and Solid Objects by Using Triboelectric Nanogenerator" Li Zheng, Yali Wu, Xiangyu Chen, Aifang Yu, Liang Xu, Yongsheng Liu, Hexing Li and Zhong Lin Wang, Advanced Functional Materials, 2017, Online
 2. Environmental life cycle assessment and techno-economic analysis of triboelectric nanogenerators" Abdelsalam Ahmed, Islam Hassan, Taofeeq Ibn-Mohammed, Hassan Mostafa, Ian M. Reaney, Lenny S. C. Koh, Jean Zu and Zhong Lin Wang, Energy & Environmental Science, 2017, Online
 3. Nanogenerators: An emerging technology towards nanoenergy" Yunlong Zi and Zhong Lin Wang, APL Materials, 2017, Online
 4. Triboelectric nanogenerators for sensitive nano-coulomb molecular mass spectrometry" Anyin Li, Yunlong Zi, Hengyu Guo, Zhong Lin Wang and Facundo M. Fernández, Nature Nanotechnology, 2017, Online
 5. Evolutionary trend analysis of nanogenerator research based on a novel perspective of phased bibliographic coupling" Munan Li, Alan L. Porter and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 6. Ultrasensitive 2D ZnO Piezotronic Transistor Array for High Resolution Tactile Imaging" Shuhai Liu, Longfei Wang, Xiaolong Feng, Zheng Wang, Qi Xu, Suo Bai, Yong Qin and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 7. Multifunctional TENG for Blue Energy Scavenging and Self-Powered Wind-Speed Sensor" Yi Xi, Hengyu Guo, Yunlong Zi, Xiaogan Li, Jie Wang, Jianan Deng, Shengming Li, Chenguo Hu, Xia Cao and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 8. Sustainable Energy Source for Wearable Electronics Based on Multilayer Elastomeric Triboelectric Nanogenerators" Shengming Li, Jie Wang, Wenbo Peng, Long Lin, Yunlong Zi, Sihong Wang, Gong Zhang and Zhong Lin Wang, Advanced Energy Materials, 2017, Online
 9. Catch wave power in floating nets" Zhong Lin Wang, Nature, 2017, Online
 10. Self-Sterilized Flexible Single-Electrode Triboelectric Nanogenerator for Energy Harvesting and Dynamic Force Sensing" Huijuan Guo, Tao Li, Xiaotao Cao, Jin Xiong, Yang Jie, Magnus Willander, Xia Cao, Ning Wang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 11. Full Dynamic-Range Pressure Sensor Matrix Based on Optical and Electrical Dual-Mode Sensing" Xiandi Wang, Miaoling Que, Mengxiao Chen, Xun Han, Xiaoyi Li, Caofeng Pan and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 12. A Self-Powered Implantable Drug-Delivery System Using Biokinetic Energy" Peiyi Song, Shuangyang Kuang, Nishtha Panwar, Guang Yang, Danny Jian Hang Tng, Swee Chuan Tjin, Wun Jern Ng, Maszenan Bin Abdul Majid, Guang Zhu, Ken-Tye Yong and Zhong Lin Wang, Advanced Materials, 2017, Online
 13. A flexible p-CuO/n-MoS2 heterojunction photodetector with enhanced photoresponse by the piezo-phototronic effect" Ke Zhang, Mingzeng Peng, Wei Wu, Junmeng Guo, Guoyun Gao, Yudong Liu, Jinzong Kou, Rongmei Wen, Ying Lei, Aifang Yu, Yang Zhang, Junyi Zhai and Zhong Lin Wang, Materials Horizons, 2017, Online
 14. A washable, stretchable, and self-powered human-machine interfacing Triboelectric nanogenerator for wireless communications and soft robotics pressure sensor arrays" Abdelsalam Ahmed, Steven L. Zhang, Islam Hassan, Zia Saadatnia, Yunlong Zi, Jean Zu and Zhong Lin Wang, Extreme Mechanics Letters, 2017, Online
 15. Tribotronic Tuning Diode for Active Analog Signal Modulation" Tao Zhou, Zhi Wei Yang, Yaokun Pang, Liang Xu, Chi Zhang and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 16. Enhancing the Efficiency of Silicon-Based Solar Cells by the Piezo-Phototronic Effect" Laipan Zhu, Longfei Wang, Caofeng Pan, Libo Chen, Fei Xue, Baodong Chen, Leijing Yang, Li Su and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 17. Harvesting Ambient Vibration Energy over a Wide Frequency Range for Self-Powered Electronics" Xiaofeng Wang, Simiao Niu , Fang Yi, Yajiang Yin, Chenglong Hao, Keren Dai, Yue Zhang, Zheng You and Zhong Lin Wang, ACS Nano, 2017, Online
 18. Modeling a dielectric elastomer as driven by triboelectric nanogenerator" Xiangyu Chen, Tao Jiang and Zhong Lin Wang, Applied Physics Letters, 2017, Online
 19. On Maxwell's displacement current for energy and sensors: the origin of nanogenerators" Zhong Lin Wang, Materials Today, 2017, Online
 20. A spring-based resonance coupling for hugely enhancing the performance of triboelectric nanogenerators for harvesting low-frequency vibration energy" Changsheng Wu, Ruiyuan Liu, Jie Wang, Yunlong Zi, Long Lin and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online
 21. Spring-assisted triboelectric nanogenerator for efficiently harvesting water wave energy" Tao Jiang, Yanyan Yao, Liang Xu, Limin Zhang, Tianxiao Xiao and Zhong Lin Wang, Nano Energy, 2017, Online

Notice to the web visitors:

Readers may view, browse, and/or download material for temporary copying purposes only, provided these uses are for noncommercial personal purposes. Except as provided by law, this material may not be further reproduced, distributed, transmitted, modified, adapted, performed, displayed, published, or sold in whole or part, without prior written permission from the publisher and the web site owner.