Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2017

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Oct. 09, 2017
Jia Cheng
Cheng Xu
Steven Zhang
5:30 pm Oct. 16, 2017
Fei Hu
Haiyang Zou
Kai Dong
5:30 pm Oct. 23, 2017
Lun Pan
Aurelia Wang
Peng Zhang
5:30 pm Nov. 06, 2017
Yejing Dai
Jiyu Wang
Yi-Cheng Wang
5:30 pm Nov. 13, 2017
Yunlong Zi
Wenbo Ding
Changsheng Wu
5:30 pm Nov. 20, 2017
Chunli Zhang
Ning Wang
Chaoyu Chen
5:30 pm Nov. 27, 2017
Yuliang Chen
Guanlin Liu
Binbin Zhang
5:30 pm Dec. 04, 2017
Lei Zhang
Tinghai Cheng
Zhiming Lin
5:30 pm Dec. 11, 2016
Steven Zhang
Jia Cheng
Cheng Xu

* The same person will be on weekly lab duty.