Currently: Home>Internal>Meetings
Group Meetings

Group Meeting Presentation Schedule for 2016

Research Presentation*
Literature Review
Literature Review
5:30 pm Feb. 06, 2016
Minyi Xu
Oliver Chen
Jianan Deng
5:30 pm Feb. 13, 2016
Kai Dong
Zhengjun Wang
Fei Hu
5:30 pm Feb. 20, 2016
Peihong Wang
Lun Pan
Haiyang Zou
5:30 pm Feb. 27, 2016
Jiyu Wang
Peng Zhang
Guozhang Dai
5:30 pm Mar. 06, 2016
Ruiyuan Liu
Yi-Cheng Wang
Aurelia Wang
5:30 pm Mar. 13, 2016
Xu He
Yunlong Zi
Yejing Dai
5:30 pm Mar. 20, 2016
Wenbo Ding
Changsheng Wu
Xingfu Wang
5:30 pm Mar. 27, 2016
Jia Cheng
Cheng Xu
Steven Zhang
5:30 pm Apr. 03, 2016
Jianan Deng
Minyi Xu
Oliver Chen

* The same person will be on weekly lab duty.